دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

ارتباط حدوث و کثرت نفوس؛ چالشهای سینوی پاسخهای صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22034/iw.2023.359865.1647

مجید احسن؛ میلاد نوری


خیر اَعلی در روایات انس بن مالک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/iw.2023.334252.1607

سیده‌زهرا حسینی جبلی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ ارسطو میرانی


بررسی انتقادی رویکرد میرسیدشریف گرگانی به نظریۀ توحید وجودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/iw.2023.382225.1667

محمدهادی توکلی


نسبت «خود» با «دیگری» در اندیشۀ دکارت و پاسکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/iw.2023.391323.1683

سید مصطفی شهرآیینی؛ مازیار رئیسی