مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران،

چکیده

ابوالفتوح احمد بن محمد بن صلاح همدانی، که یک سده پس از ابن‌سینا می‌زیسته، نخستین منطق‌دان مسلمان است که ضرب‌های منتج و عقیم شکل چهارم را به تفصیل برشمرده و اثبات کرده است. رسالة او با نام «مقالة فی الشکل الرابع من أشکال القیاس الحملی و هو الشکل المنسوب إلی جالینوس» در سال 1965م. به صورت عکسی چاپ و یک سال پس از آن با تصحیح نسبتاً ضعیفی از سوی نیکلاس رشر در آمریکا منتشر شده است. این مقاله تصحیح و تحقیق مجدد این رساله، اصلاح خطاهای تصحیحی و حروف‌چینی، و افزودن نکاتی محتوایی در پانوشت به همراه تاریخچه‌ای از شکل چهارم قیاس است.

کلیدواژه‌ها