تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مدرسه شهید مطهری