بیان الفرق بین الإلحاد والزندقة و التعطیل و بین دقائق التوحید از ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ (به انضمام دو اجازه به جلال الدین صدیق طبسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختة حوزة علمیة قم و دانشجوی دورة دکتری کلام در دانشگاه قم