تصحیح رساله إلی صدیق فی إبطال ما نسب إلیه فی الخطب از نامه های مهم ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران