حاکم آرمانی و عالم خیال در حکمت سیاسی اشراقی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی