نظریه «ایجاب بتی» نزد سهروردی، دلیل ها و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران