نمایه نویسندگان

آ

 • آرین نژاد، فرزانه دوگانه‌ی گفتار– نوشتار: تحلیلی فلسفی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 120-144]
 • آزادپور، محمد Experience and the Space of Reasons Rorty and McDowell on Kant and Wittgenstein [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 5-35]
 • آویش، هاجر نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 5-32]
 • آیت الله زاده شیرازی، سید محمد حسن مسأله منشأ و اجتناب‌ناپذیری متافیزیک در فرامتافیزیک: مطالعه‌‌ موردی دیالکتیک عقل محض بر پایه‌ تفسیر مارکوس ویلاشک [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 5-31]

ا

 • ابراهیم زاده، پری پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 157-178]
 • ابراهیمی، حسن تحقیق و تصحیح انتقادی رساله منسوب به ابن‌سینا انفساخ الصور الـموجودة فی النفس الـمخالفة للحقّ عن النفس البشریّة بعد الـموت [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 5-18]
 • ابراهیمی، حسن متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 5-20]
 • ابویی مهریزی، ملیحه ضرورت سبک محاوره در فلسفه افلاطون [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 5-34]
 • احترامی، رحمان غزالی و آغاز نفوذ روش تفکّر فلسفی در کلام اسلامی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 67-88]
 • احسن، مجید ارتباط حدوث و کثرت نفوس؛ چالشهای سینوی پاسخهای صدرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، حسین فلسفه اخلاق محقّق اصفهانی؛ شناخت‌گرا یا ناشناخت‌گرا؟ [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 7-28]
 • احمدی، حسین بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 5-24]
 • احمدی، حسین بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی عضدالدین ایجی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 33-56]
 • اسحاقی نسب، اسماء بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 41-60]
 • اسدی، هاجر مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 5-36]
 • اسدیان، مریم «انسان قدیم» در شاهنامه بر اساس تعالیم دائویی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 89-112]
 • اسفندیار، محمودرضا تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 75-108]
 • اسفندیار، محمودرضا بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 207-232]
 • اسماعیلی، محمد جواد The Commentary Tradition ON THE ILĀHIYYĀT OF THE SHIFĀʾ [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 5-26]
 • اسماعیلی، محمد جواد تبیین حرکت‌شناسی ابن‌سینا در سنّت تفسیری حلّ مشکلات الإشاراتِ طوسی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 21-52]
 • اسماعیلی، محمد جواد «فنّ سماع طبیعی» الشفاء ارزیابی وضع کنونی تصحیح متن و چشم‌انداز آینده [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 5-34]
 • اسماعیلی، محمد جواد المبدأ والمعاد ابن‌سینا تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 315-346]
 • اسماعیلی، معصومه «تشخص» از دیدگاه غیاث‌الدین منصور دشتکی بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 63-88]
 • اسمخانی، محمدرضا مبادیِ فلسفیِ «قواعد» در علومِ اجتماعی از وینچ تا دیویدسن [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 35-57]
 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 37-62]
 • اشرف واقفی، سید امیر متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 5-20]
 • اعتصام، ایرج مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب معماری اسلامی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 85-106]
 • اعتمادی نیا، مجتبی تأملی در باب نظرگاه عارفان خراسان و الزامات هستی‌شناسانه آن با تکیه بر میراث عرفانی بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 5-25]
 • اعوانی، شهین سعادتمندی انسان از منظر افلاطون (بررسی دو رسالة آلکیبیادس و فیلبُس) [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 5-26]
 • اعوانی، شهین نقد و معرفی کتاب رسائل الشجرة الالهیه فی علوم الحقائق الربانیه اثر شمس الدین محمد شهرزوری [دوره 05، شماره 09، 1387، صفحه 139-144]
 • اعوانی، شهین نقد و معرفی کتاب مجموعة آثارِ ابوعبدالرحمنِ سلمی [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 159-163]
 • اعوانی، شهین جایگاه ایمان، سلوک قلبی، و عقل در اندیشة پاسکال [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 5-34]
 • اعوانی، غلامرضا Rethinking Philosophy in an Oriental Way [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 5-20]
 • اعوانی، غلامرضا Is ENS PER SE the Definition of Substance in Avicenna [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 2-25]
 • اعوانی، غلامرضا قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 29-57]
 • اعوانی، غلامرضا مبانی سنتی هنرهای اسلامی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 135-155]
 • اعوانی، غلامرضا تحلیل مابعدالطّبیعی علم و معرفت قدسی و تمایزشان از فلسفه از منظر دکتر سیّد حسین نصر و سنّت گرایان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 137-165]
 • افضلی، علی دیدگاه استاد مهدی حائری یزدی درباره برهان وجودی در فلسفه غرب [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 5-28]
 • افضلی، علی فارابی، نراقی و غروی، مبتکران «برهان وجودی» در حکمت اسلامی [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 5-28]
 • افضلی، علی شرح و نقد دیدگاه صدرالمتألهین دربارة آموزة وحیانیِ رجعت [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 25-38]
 • اکبریان، رضا نسبت میان نظر و عمل در فلسفه ملاصدرا [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 5-28]
 • امیری، رضا هویت هرمس موسسه جاودان خرد [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 5-36]
 • امیری آرا، حسن ابهام در متافیزیک طبیعی‎شده: مطالعه ای موردی - بررسی انواع طبیعت‏گرایی در مواجهه متافیزیک و فیزیک نسبیت خاص در فلسفة زمان قرن بیستم [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 261-283]
 • امیریان، مهدی مواجهه دیدگاه صورت‌گرایان توماسی با اشکال جفت شدن نظریه دوگانه‌انگاری جوهری [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 5-28]
 • انتظام، محمد بررسی عالم مثال در حکمتِ سهروردی با رویکرد مبنانگرانه [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 19-42]
 • انشایی، مهدی مفهوم یکه، مفاهیم تکه و نقش آن‌ها در تبیین اصالت وجود [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 5-19]
 • انصاری، فاطمه تصحیح رسالۀ «توجیه کلام الشیخ الرئیس فی إثبات الواحد لا یصدر عنه إلّا الواحد» از میرزا ابراهیم همدانی به همراه مقدمۀ تحلیلی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 169-186]
 • انواری، سعید پاسخ به مسألۀ شر در الهیات زردشتی [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 35-56]
 • انواری، سعید تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 101-128]
 • انواری، سعید خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 27-46]
 • انواری، سعید جایگاه دعا و نیایش در سلوک اشراقی و مناجات‌های شیخ اشراق با ستارگان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 29-57]
 • اهل سرمدی، نفیسه از خیال‌شناسی ابن‌عربی تا معرفت‌شناسی صدرایی [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 5-28]
 • اوحدی، ذبیح الله ملاصدرای شیرازی و ملاهادی سبزواری و نقد نظریات حکما در مسئله وجود ذهنی [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 5-35]

ب

 • بابایی، علی بررسی تطبیقی سه‌گانه های حکمت اسلامی و عرفان مولوی [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 47-71]
 • باقرشاهی، علی نقی Neo-Platonism , Meeting Point of Mutahhari and St.Augustine in their Treatment of the Problem of Evil [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 41-56]
 • باقری، حجت‌الله اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 33-54]
 • بحرانی، اشکان ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 65-100]
 • بحرانی، اشکان تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 101-125]
 • برخورداری، زینب بررسی صحّت انتساب رسالة عیون الحکمة به ابن‌سینا [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 171-190]
 • برخورداری، زینب تبیین صناعت مغالطه و نقش خیال در آن از منظر فارابی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 151-172]
 • برنجکار، رضا نقد و بررسی رویکردهای بی‌نیازی وجود خدا از استدلال [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 101-123]
 • بستانی، احمد حاکم آرمانی و عالم خیال در حکمت سیاسی اشراقی [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 5-32]
 • بشیرپور، حبیب ارکان اندیشۀ‌ عرفانی ایمانوئل‌ سودنبرگ [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 35-62]
 • بهشتی، احمد بررسی و تبیین مسأله کلی طبیعی در حکمت متعالیه [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 135-148]
 • بهشتی، احمد پیشینه‌ها و نوآورى‌های سهروردى در تقلیل تعداد مقولات [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 191-211]
 • بهشتی، احمد تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]
 • بوالحسنی، رحمان تحلیل انتقادی دیدگاه ابن تیمیه در باب وجود شناسی عرفانی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 63-92]
 • بیادار، هنگامه رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 59-80]
 • بیکران بهشت، حامد هستی‌شناسی، روش‌شناسی، و رابطه‌ آنها در طبیعت‌گرایی فلسفی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 81-106]
 • بیگلری، زهرا مقایسه نامحدود وجودی با نامحدود کمّی [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 59-84]
 • بینای مطلق، سعید بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 29-46]
 • بینای مطلق، سعید پیرامون « معرفت » در مثنوی مولوی مفهوم نظرگاه در اتاق تاریک و فیل [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 5-15]
 • بینای مطلق، سعید جایگاه «صورت» در هنر دینی [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 33-49]
 • بینای مطلق، سعید سمبولیسم از منظر سنت گرایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 207-232]

پ

 • پازوکی، بهمن هیدگر و منطق [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 5-29]
 • پازوکی، بهمن نسبت میان نظر و عمل در ارسطو بنا بر تفسیر هیدگر [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 59-84]
 • پازوکی، شهرام نقدی بر تبارشناسی اشراقیان [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 27-40]
 • پازوکی، شهرام احیای علم در مثنوی معنوی [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 5-28]
 • پازوکی، شهرام تذکرة الاولیاء ، تذکره چیست؟ اولیاء کدامند؟ [دوره 05، شماره 09، 1387، صفحه 5-34]
 • پازوکی، شهرام احیاء علوم ‌الدّین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 37-50]
 • پازوکی، شهرام عمل ‌گرایی مدرن در دین [دوره 07، شماره 15، 1389، صفحه 5-20]
 • پازوکی، شهرام معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 15-51]
 • پازوکی، شهرام حکمت زیبائی و هنر در مکتب شیراز بر اساس دو کتاب عبهرالعاشقین روزبهان بقلی شیرازی و دره التاج قطب الدین شیرازی [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 5-21]
 • پازوکی، شهرام «کلمۀ الهی»: انواع آن و تطابق میان آنها از منظر عرفانی [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 93-114]
 • پازوکی، شهرام رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بررسی ادله اریگن در امکان شناخت خدا [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 107-126]
 • پازوکی، شهرام ارکان اندیشۀ‌ عرفانی ایمانوئل‌ سودنبرگ [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 35-62]
 • پازوکی، شهرام طبیعی‌‏انگاری فیلسوفان متقدم یونانی از منظر عارفان و حکیمان اشراقی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 7-23]
 • پترسون، اولف Language , Search and Aporia in Plato’s Seventh Letter [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 31-62]
 • پلنگی، منیره ادراک خیال به مثابه رابطه ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 39-56]
 • پلنگی، منیره «تشخص» از دیدگاه غیاث‌الدین منصور دشتکی بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 63-88]
 • پلنگی، منیژه تأمّلاتی در مبحث کلّی با مروری در برخی از آثار ابن سینا [دوره 07، شماره 15، 1389، صفحه 21-62]
 • پناهی، پوریا مسأله منشأ و اجتناب‌ناپذیری متافیزیک در فرامتافیزیک: مطالعه‌‌ موردی دیالکتیک عقل محض بر پایه‌ تفسیر مارکوس ویلاشک [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 5-31]
 • پناهی آزاد، حسن نسبت نفس و ادراک در حکمت صداریی [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 5-28]
 • پورجوادی، نصرالله گله از فراق شرح غزالی از سعدی [دوره 06، شماره 13، 1388، صفحه 29-42]
 • پورجوادی، نصرالله سابقه « پیر ما » در غزلی از حافظ- [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 51-67]
 • پورسینا، زهرا کاربردهای سه‌گانه عقل در نظر غزالی [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 67-87]
 • پورصالح امیری، سیده ملیحه تبیین صناعت مغالطه و نقش خیال در آن از منظر فارابی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 151-172]
 • پویان، مرتضی هدف خدا از خلقت در ساحت عقل و نقل [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 37-59]
 • پیچ، رولند Franz von Baader’s Criticism of Modern Rationalism A Brief Overview [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 15-30]
 • پیروزرام، شهریار بررسی مسأله خلاقیت در هنر سنتی [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 29-46]

ت

 • تکاورنژاد، منا تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 73-92]
 • تورکر، اوزر چرا یک طبیعی‌گراییِ بسنده باید انگاره‌های هنجاریِ جوهری را در خود بگنجاند؟ [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 265-283]
 • توکلی، محمد هادی دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 61-82]
 • توکلی، محمد هادی حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 109-134]
 • توکلی، محمدهادی بررسی دیدگاه زینر در یکسان‌انگاری «مایا» در اوپانیشاد شوتاشوتره و «خدعه» در معراج‌نامه بایزید [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 57-84]
 • توکلی، محمدهادی بررسی انتقادی رویکرد میرسیدشریف گرگانی به نظریۀ توحید وجودی [(مقالات آماده انتشار)]

ث

 • ثقفی هیر، حسین بررسی مهبانک از منظر فلسفه اسلامی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 135-147]

ج

 • جعفری‌ولنی، علی‌اصغر نسبت‌های چهارگانه در بوته نقد [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 71-90]
 • جلالی، سیدهادی مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب معماری اسلامی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 85-106]
 • جلالیان، سمیه چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد عبرانیان [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 182-210]
 • جلالی شیجانی، جمشید مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 21-40]
 • جلیلی، رضا تحلیل انتقادی دیدگاه ابن تیمیه در باب وجود شناسی عرفانی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 63-92]
 • جوادپور، غلامحسین ارزیابی تفکیک ارزش‌های علمی از ارزش‌های غیرعلمی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 107-136]
 • جوارشکیان، عباس تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • جونیچی، اونو نظریه مکان، محمول و تفرّد در فلسفه ژاپنی از نیشیدا تا ایزوتسو [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 5-24]

چ

 • چنگ، تونی طبیعی‌گرایی مک‌داولی و نوپدیدیِ قوی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 199-212]

ح

 • حاجی میرزایی، شبنم حکمت خسروانی در اندیشة حافظ شیرازی و بررسی امکان تأثیر اندیشة شیخ اشراق بر آن [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 285-314]
 • حافظویچ، رشید The Symbolic Language of Eikaya as the “Interpretative Miraj” of the Soul within its Existential Drama [دوره 07، شماره 15، 1389، صفحه 11-28]
 • حبیبی، محسن بررسی معانی حق در فلسفه ابن‌سینا [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 29-50]
 • حبیبی، نجفقلی خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 83-103]
 • حبیبی، نجفقلی تصحیح رساله إلی صدیق فی إبطال ما نسب إلیه فی الخطب از نامه های مهم ابن سینا [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 83-98]
 • حبیبی، نجفقلی رساله فی الارزاق [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 87-102]
 • حجت، مینو مفاهیم اخلاقی فربه و نقش آنها در نقد فروکاهش‌گرایی در اخلاق [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 173-197]
 • حریری، مهدی «ماهیت» در اندیشه قاضی سعید قمی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 93-120]
 • حریری، ندا «کلمۀ الهی»: انواع آن و تطابق میان آنها از منظر عرفانی [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 93-114]
 • حسامی، فاضل تبیین و تحلیل علم دینی از دیدگاه شهید صدر [دوره 08، شماره 20، 1390، صفحه 5-38]
 • حسن پور، علیرضا تحلیل مابعدالطّبیعی علم و معرفت قدسی و تمایزشان از فلسفه از منظر دکتر سیّد حسین نصر و سنّت گرایان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 137-165]
 • حسنی پناه، محبوبه حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 175-192]
 • حسین زاده، محمد پدیدار شناسی ارادۀ آزاد در حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 115-125]
 • حسین کاظمی، لطیف ISLAM AND CONTEMPORARY ETHICAL CHALLENGES [دوره 06، شماره 13، 1388، صفحه 25-52]
 • حسین نیا، محسن بررسی هویت فلسفه اسلامی در آثار علامه طباطبایی ره [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 127-150]
 • حسینی، داود ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 121-147]
 • حسینی، سیدمرتضی تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، مالک دوگانه‌ی گفتار– نوشتار: تحلیلی فلسفی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 120-144]
 • حسینی بهشتی، سید محمدرضا بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 271-298]
 • حسینی جبلی، سیده‌زهرا خیر اَعلی در روایات انس بن مالک [(مقالات آماده انتشار)]
 • حصاری، رضا رساله فی الفرق بین الزمان و الدهرو السرمد [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 261-283]
 • حکمت، شاهرخ مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 53-77]
 • حیدرپور کیائی، اسدالله الهیات شهودی یا راه عشق در رسیدن به خیر اعلی از نظر افلوطین [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 29-54]
 • حیدری، احمدعلی اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر» [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 29-52]
 • حیدری، داود روش انتاج قیاس شرطی اقترانی مشترک در جزء غیرتام از نگاه کشی، ابهری و خواجه نصیر [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 149-178]
 • حیدری، محمد جعفر تحقیق و تصحیح انتقادی رساله منسوب به ابن‌سینا انفساخ الصور الـموجودة فی النفس الـمخالفة للحقّ عن النفس البشریّة بعد الـموت [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 5-18]

خ

 • خانجانی، قاسم ردّ نظریه هِیوم در باره معجزات از نگاه فلسفه و تاریخ [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 25-48]
 • خانی، علی تحقیق و تصحیح رسالۀ «التوحیدیّة» ملّا شمسا گیلانی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 145-181]
 • خانی (فرهنگ مهروش)، حامد خیر اَعلی در روایات انس بن مالک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خداپرست، امیرحسین کوته‌نظری و فعالیت دانشگاهی: چگونه رذیلتی فکری می‌تواند اجتماع علمی را آلوده کند [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 85-111]
 • خداوردی، محمدمسعود تبیین دلایل ابن‌سینا برای اسناد صدق و کذب به گوینده خبر در تحلیل قضیه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 187-205]
 • خدری، غلامحسین بررسی و تحلیل رویکرد ذهن‌گرایی در معرفت‌شناسی توماس آکوئیناس [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 47-64]
 • خسروپناه، عبدالحسین نقد و بررسی دیدگاه میرداماد در اصالت یا اعتباری بودن وجود [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 126-146]
 • خسروپناه، عبدالحسین تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 65-79]
 • خسروپناه، عبدالحسین الگوی حکمی-اجتهادی علوم انسانی [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 29-66]
 • خسروپناه، عبدالحسین تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 213-226]

د

 • داداشی، ایرج سروده‌های حکیم میرفندرسکی [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 55-82]
 • داداشی، ایرج صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا [دوره 06، شماره 13، 1388، صفحه 43-74]
 • داداشی، ایرج قصیدة یائیه میرفندرسکی: نسخه‌شناسی، تصحیح و تحقیق [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 29-57]
 • داداشی، ایرج چگونگی تکوین هنر و صناعت نزد عبرانیان [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 182-210]
 • دانش، جواد ارزیابی برهان پیامد ون اینوگن در برابر مسئولیت اخلاقی [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 41-64]
 • دانش نهاد، محمد تعریف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعریف متداول آن به «اتّحاد» [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 31-53]
 • دانشور نیلو، یوسف مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 5-36]
 • داوری اردکانی، رضا غزالی و فلسفه اسلامی [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 87-101]
 • درگاهی فر، رضا ترکیب اتحادی از منظر صدرالدین دشتکی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 121-147]
 • دشتی، زهرا رویکرد اریگن اسکندرانی در خداشناسی: بررسی ادله اریگن در امکان شناخت خدا [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 107-126]
 • دمیرلی، اِکرم The Influence of Ibn Sìnå on Gadr ad-Dìn Qinawì and His Followers [دوره 06، شماره 13، 1388، صفحه 5-17]
 • دهقان باغی، سید روح اله علم پیشین مغایرِ متصل با ذات از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 167-182]
 • دهقانی، سعید تحلیل مابعدالطّبیعی علم و معرفت قدسی و تمایزشان از فلسفه از منظر دکتر سیّد حسین نصر و سنّت گرایان [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 137-165]
 • دیباجی، سید محمد علی تحقیق و تصحیح رسالۀ «التوحیدیّة» ملّا شمسا گیلانی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 145-181]
 • دیباجی فره‌وشانی، سیدمحمدعلی بررسی هویت فلسفه اسلامی در آثار علامه طباطبایی ره [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 127-150]

ذ

 • ذکیانی، غلامرضا نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • ذهبی، سید عباس تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]

ر

 • رئیسی، مازیار نسبت «خود» با «دیگری» در اندیشۀ دکارت و پاسکال [(مقالات آماده انتشار)]
 • رادپور، اسماعیل A Brief Survey of Vedāntic Oneirology [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 5-16]
 • رادپور، اسماعیل معانی تمثیلی آب در تعلیم دائویی: نظرگاه طریقت اسلامی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 5-17]
 • رادپور، اسماعیل پردیس آسمانی کوئِن‌لوئِن در تعلیم دائویی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 179-202]
 • رادپور، اسماعیل معانی تمثیلی «یی» در یی‌جینگ [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 211-237]
 • رامین، فرح خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 315-342]
 • ربیعی، زینب اخلاق از منظر پدیدارشناسی با تکیه بر آرای «ماکس شلر» [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 29-52]
 • رجبی، احمد پیشینی‌انگاری و خوریسموس افلاطونی در خاستگاه تمایز هستی‌شناختیِ هایدگر [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 141-168]
 • رحیم پور، فروغ السادات جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس) [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 151-171]
 • رحیم پور، فروغ السادات رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 59-80]
 • رحیمیان، سعید درونی کردن خدا در مکتب ابن عربی (نگاهی به نظریهٴ خدای آفریده در اعتقاد) [دوره 07، شماره 15، 1389، صفحه 63-86]
 • رحیمیان، سعید تأویل و قانون آن از دیدگاه غزالی [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 25-43]
 • رستم، محمد Equilibrium and Realization: William Chittick on Self and Cosmos [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 5-18]
 • رستمی، ابراهیم علم پیشین مغایرِ متصل با ذات از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 167-182]
 • رضانیا، حمیدرضا تبیین ارزش شناخت صدرایی با نقد دیدگاه دیوید هیوم [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 111-130]
 • رضی، سپیده خرّة کیانی بالاترین مقام معنوی در حکمت اشراقی [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 27-46]
 • روشندل پور، اشرف مطالعه مقامات عرفانی از منظر عطّار بر اساس مجموع آثار وی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 53-77]
 • ریخته‌گران، محمدرضا ایران: شرق میانی نگاهی حکمی به جامعیّت وجوه شرقی و غربی ایران [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 55-67]

ز

 • زارع، زهرا نقدی بر تبارشناسی اشراقیان [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 27-40]
 • زارع، محمد امین تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 69-86]
 • زالی، مصطفی تشکیک و خارجیت وجود: تأملی بر رویکردی ابن‌سینایی در نحوه احراز وحدت موضوع مابعدالطبیعه [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 65-88]
 • زالی، مصطفی ارسطو، کانت و وحدت مسأله متافیزیک [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 37-66]
 • زرگر، زهرا آیا علم می‌تواند ‌طبیعی‌گرایی فلسفی را به چالش بکشد؟ تأمّلی بر رابطه ‌طبیعی‌گرایی فلسفی و طبیعی‌گرایی روش‌شناختی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 49-70]
 • زروانی، مجتبی والنتینیه و آموزۀ مونیستی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 87-108]
 • زمانی، سید مسعود گفت گوی فلسفی هایدگر با رودلف اتو درباره شرق [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 21-41]
 • زمانی، سید مسعود علوم ‌انسانی: نام‌ها و نزاع‌ها [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 173-198]
 • زمانی، سید مسعود راه فکری هایدگر: مراحل و منازل [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 171-199]
 • زمانی، سید مسعود امانیسم در کشاکش میان علوم انسانی، دینداری و ایدئولوژی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 71-98]
 • زمانی، مهدی ابن‌عربی و نظریة کسب اشاعره و خلق معتزله [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 71-90]
 • زمانیها، حسین بررسی و تحلیل نسبت خودآگاهی با مبانی متافیزیکی در فلسفه ابن‌سینا [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 41-60]
 • زنجیرزن حسینی، میثم تشکیک وجود و ماهیت در نظام فلسفی شیخ اشراق [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 57-72]

س

 • ساجدی، ابوالفضل مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 5-36]
 • ساجدی، علی محمد معرفت النفس» از رهگذر پیوند میان عقل و فطرت و دین از دیدگاه صدرالمتألهین [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 5-29]
 • ساکت، امیرحسین پروکلوس و مسأله خوریسموس [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 51-68]
 • سالاری خرم، سینا تفسیر اسکندر افرودیسی از دیدگاه ارسطو دربارۀ عنایت الهی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 89-119]
 • سالم محسنی، محمد نقد و بررسی رویکردهای بی‌نیازی وجود خدا از استدلال [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 101-123]
 • سبحانی، محمد تقی ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی [دوره 08، شماره 20، 1390، صفحه 39-64]
 • سعادتی خمسه، اسماعیل تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس) [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 203-230]
 • سعیدی زاده، محمد جواد بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 89-118]
 • سعیدی مهر، محمد نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 53-74]
 • سعیدی مهر، محمد تفسیر اسکندر افرودیسی از دیدگاه ارسطو دربارۀ عنایت الهی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 89-119]
 • سلطانی کوهانستانی، مریم مسأله هنر نزد افلاطون با تأکید بر شهود مثال خیر [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 77-94]
 • سلطانی کوهانستانی، مریم تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس) [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 203-230]
 • سوری، روح‌الله مقایسه نامحدود وجودی با نامحدود کمّی [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 59-84]
 • سوری، محمد بیان الفرق بین الإلحاد والزندقة و التعطیل و بین دقائق التوحید از ابواسحاق بن نظام بن منصور شیرازی واعظ (به انضمام دو اجازه به جلال الدین صدیق طبسی) [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 43-59]
 • سوری، محمد جعفر خُلدی صوفیِ ناشناختة مکتب بغداد [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 89-108]
 • سوری، محمد تصحیح رسالۀ «توجیه کلام الشیخ الرئیس فی إثبات الواحد لا یصدر عنه إلّا الواحد» از میرزا ابراهیم همدانی به همراه مقدمۀ تحلیلی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 169-186]
 • سوری، محمد تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نویسنده‌ای ناشناخته به همراه مقدمۀ تحلیلی و مقایسۀ محتوای آن با رسالۀ «رشف الالحاظ» منسوب به اُلفَتی تبریزی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 197-225]
 • سوری، محمود معرفی کتاب المختار من مناقب الأخیار [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 67-72]
 • سوری، محمود جعفر خُلدی صوفیِ ناشناختة مکتب بغداد [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 89-108]
 • سید موسوی، سید حسین تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 73-92]
 • سینائیان، مسعود الهیات سیاسی: چیستی و حدود یک مسأله [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 119-146]

ش

 • شاقول، یوسف سمبولیسم از منظر سنت گرایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 207-232]
 • شاهنگیان، نوری سادات بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی- اخلاقی نوکنفوسیوسی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 291-314]
 • شاه‌ وردی، امین گفتاری در باب پیام دساتیر [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 227-250]
 • شاه وردی، امین نگاهی انتقادی به الگوی نُه بخشی دو بخشی - در بررسی منطق دورة اسلامی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 95-110]
 • شجاعی، نسرین نقش بیناسوبژکتیویته در تکوین مابعدالطبیعهٔ هگل [دوره 20، شماره 43، 1402، صفحه 131-155]
 • شریفی، حسام الدین تقریری از وجود مطلق و مقید از دیدگاه ملاصدرا [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 73-88]
 • شعیری، حمید رضا دوگانه‌ی گفتار– نوشتار: تحلیلی فلسفی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 120-144]
 • شفیع‌بیک، ایمان رازورزی و رمزگرایی در فلسفه‌ افلاطون [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 69-90]
 • شفیع بیک، ایمان معرفت شهودی در فلسفه‌ افلاطون [دوره 10، شماره 24، 1392، صفحه 81-104]
 • شقاقی، حسین ترجمه ریشه‌ای و تفسیر ریشه‌ای، مقایسه دو آزمایش ذهنی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 127-144]
 • شهرآیینی، سید مصطفی نسبت «خود» با «دیگری» در اندیشۀ دکارت و پاسکال [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهریاری، شهرام ارزیابی انتقادهای بوغوسیان به برساخته‌انگاری تبیین عقلانی باور [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 147-173]
 • شهیدی، شهاب زبان دین از منظر علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 61-84]
 • شهیدی، فاطمه «موجود» و «وجود» در کتاب الحروف فارابی [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 55-76]
 • شهیدی، فاطمه نسبت امر «ممکن» با «زمان» و «قوه» در فلسفۀ فارابی [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 83-100]
 • شهیدی، فاطمه تصحیح و تحقیق آغازۀ کتاب الحروف فارابی درباب «مقوله» و جایگاه آن در علوم و صنایع [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 199-232]
 • شیخ رضائی، حسین Knowledge as a Mode of Being Mulla Sadra’s Theory of Knowledge [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 5-19]
 • شیخ‌رضایی، حسین هستی‌شناسی، روش‌شناسی، و رابطه‌ آنها در طبیعت‌گرایی فلسفی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 81-106]
 • شیخ رضایی، حسین داستان‌پردازی و مدل‌سازی: هستی‌شناسی داستان‌انگارانه و مسئلۀ بازنمایی در مدل‌های علمی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 238-264]
 • شیدان شید، حسینعلی حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 109-134]
 • شیدانشید، حسینعلی دفاع حکیم سبزواری از سهروردی در کیفیّت اِبصار [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 61-82]

ص

 • صادقی، ابوالقاسم بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 183-200]
 • صالحین، لادن رویکرد عرفانی شیخ محمود شبستری در تحلیل نظریه تناسخ [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 109-124]
 • صبرآمیز، ابوالفضل نسبت فهم زبانی و شناخت ضمنی از نظر ویتگنشتاین؛ نقد رویکرد اسکاندیناوی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 175-202]
 • صبری، حسین مبانی سنتی هنرهای اسلامی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 135-155]
 • صدقی، مسعود تصویرسازی های بیدل از حقیقت اعیان ثابته [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 201-227]
 • صفری، الهه بدهی‎چیته در بودایی مهایانه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 145-167]
 • صیدی، محمود بررسی و تحلیل نظریه حرکت توسطیه و قطعیه [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 119-136]
 • صیدی، محمود بررسی و نقد انتقادات شیخ احمد احسائی به «قاعده بسیطالحقیقة کل‌الاشیاء» در حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 155-169]

ض

 • ضیاء موحد، سید دلالت‌شناسی اسم‌های خاص و داستانی در آرای ابن‌سینا، کریپکی و اومبرتو اکو [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 159-181]

ط

 • طالب زاده، سید حمید نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری، امکانی برای علوم انسانی [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 29-64]
 • طالعی بافقی، کاملیا تحلیل معنای اتوس در آرای هراکلیتوس (مطالعه موردی: قطعه 119ب هراکلیتوس) [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 203-230]
 • طالقانی، سید علی بررسی نقدهای ملاصدرا به تحلیل سهروردی از دگرآگاهی [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 183-200]
 • طاهری، سید صدرالدین معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت‌الله ولی [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 103-125]
 • طاوسی، محمّدعلی تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 75-108]
 • طاوسی ینگابادی، مجید قرابت بیان رمزی‌ـ‌تمثیلی سهروردی و افلاطون دربارۀ خودشناسی به‌عنوان سرآغاز سلوک فلسفی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 251-282]
 • طهوری، نیر مطالعه تطبیقی آراء تیتوس بورکهارت و الگ گرابار در باب معماری اسلامی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 85-106]

ع

 • عادلی، وجیهه بررسی نظریه سلسله های علّی راسل [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 229-250]
 • عالیخانی، بابک خمیرة ازلی در نزد سهروردی و رنه‌گنون [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 113-148]
 • عالیخانی، بابک رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد [دوره 06، شماره 13، 1388، صفحه 75-108]
 • عالیخانی، بابک هورقلیا» در نزد سهروردی [دوره 07، شماره 15، 1389، صفحه 87-104]
 • عالیخانی، بابک مسالک سبعه در حکمة الاشراق سهروردی [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 59-71]
 • عالیخانی، بابک حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 175-192]
 • عالیخانی، بابک «انسان قدیم» در شاهنامه بر اساس تعالیم دائویی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 89-112]
 • عالیخانی، بابک رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 203-228]
 • عباسی، بابک تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]
 • عبداللهی، مهدی چه باشد آنچه خوانندش «فلسفه اسلامی» [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 233-260]
 • عبدالهی، مهدی تقریری از واقع‌نمایی گزاره‌های اخلاقی بر پایه تحلیل فلسفی فعل اخلاقی [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 85-101]
 • عبدالهی، مهدی Philosophy of Philosophy of Religion [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 5-31]
 • عدلی، محمد رضا کیهان‌شناسی تَنترَه‌ای-پورانه‌ای بر اساس رسالۀ بحر الحیاتِ شیخ محمد غوث گوالیاری [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 231-260]
 • عدلی، محمد رضا تأثیر ابوحامد محمد غزالی بر تحولات دینی در هندِ عهد گورکانیان [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 265-293]
 • عسگری، احمد نقش قوه در تبیین وجود موجودات مادی در فلسفه ارسطو [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 83-118]
 • عسگری، احمد جایگاه ثتا در مابعدالطبیعه [دوره 08، شماره 20، 1390، صفحه 95-122]
 • عسگری، احمد تفسیر اسکندر افرودیسی از دیدگاه ارسطو دربارۀ عنایت الهی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 89-119]
 • عسگری، مهدی تصحیح رسالۀ «توجیه کلام الشیخ الرئیس فی إثبات الواحد لا یصدر عنه إلّا الواحد» از میرزا ابراهیم همدانی به همراه مقدمۀ تحلیلی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 169-186]
 • عظیمی، مهدی دشواره تعریف جنس و نوع اضافی و دیگر مفاهیم متضایف: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ابن سینا [دوره 08، شماره 20، 1390، صفحه 123-148]
 • عظیمی، مهدی منطق ابهری در تلخیص الحقائق [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 101-132]
 • علایی نژاد، حمید تبیین دلایل ابن‌سینا برای اسناد صدق و کذب به گوینده خبر در تحلیل قضیه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 187-205]
 • علوی قزوینی، سید علی معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقا علی مدرس زنوزی و آیت الله رفیعی قزوینی [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 71-92]
 • علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی، اسماعیل کلیسای کاتولیک و جهان مدرن [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 85-110]
 • علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی، اسماعیل روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 91-112]

غ

 • غفاری، ابوالحسن تحلیل مساله تجرد نفس نباتی از منظر ملاصدرا، ملارجبعلی تبریزی و علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 125-139]
 • غفاری، سید احمد مقایسة گزارة بدیهی و گزارة پیشینی در مسألة توجیه [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 111-134]
 • غفاری، سیداحمد بررسی نظریه فاعل بالتجلی و انطباق آن بر نظریه فاعل بالعنایه از منظر صدرالمتألّهین و برخی شارحان حکمت متعالیه [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 251-269]
 • غفاری قره‌باغ، سید احمد تأمّلی در ماهیت تصدیق [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 111-135]
 • غفاری قره باغی، سید احمد Survey and Critique of First Intelligible and Secondary Philosoph ical In telligible in Transcendental Philosophy [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 31-54]

ف

 • فتاحی زاده، فتحیه مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 5-36]
 • فتح اللهی، معصومه بررسی تطبیقی مفهوم حقیقت مطلق در اندیشه ناگارجونه و ابن عربی [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 207-232]
 • فخار نوغانی، وحیده تحلیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 73-92]
 • فدایی مهربانی، مهدی تفسیر فلسفی شب قدر بر مبنای جهان شناسی و زمان شناسی حکمای الهی معاصر شیعه [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 67-94]
 • فرامرز قراملکی، احد ابن‌مقفع و مکتب اخلاقی وی [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 57-76]
 • فرجی پاک، مهدی نقد فخر رازی بر نظریه عقول مشائیان [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 53-74]
 • فرزان یار، حمید رضا The Significance of Traditional Islamic Art for the Life of Muslim Societies in the Modern World [دوره 07، شماره 15، 1389، صفحه 5-10]
 • فرزان یار، حمیدرضا هنر اسلامی یا هنر مسلمانان؟ نکاتی دربارة اصالت هنر اسلامی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 135-151]
 • فرهانیان، فاطمه معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت‌الله ولی [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 103-125]
 • فلاح، رستم ابن‌مقفع و مکتب اخلاقی وی [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 57-76]
 • فلاح نژاد دلیوندانی، افسانه والنتینیه و آموزۀ مونیستی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 87-108]
 • فلاحی، اسدالله مقالة فی الشکل الرابع أبوالفتوح ابن‌الصلاح الهمدانی [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 77-118]
 • فلاحی، اسدالله عکس مستوی قضیه خارجیه نزد خونجی [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 109-108]
 • فلاحی، اسدالله نظریه «ایجاب بتی» نزد سهروردی، دلیل ها و پیامدهای آن [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 49-72]
 • فلاحی، اسدالله کمیت قیاس شرطی نزد شمس الدین سمرقندی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 113-134]
 • فلاحی، اسدالله دو تحریر از قضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس‌ الدین سمرقندی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 5-36]

ق

 • قاسمی، اعظم نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • قربانی، مجتبی تأمّلی در ماهیت تصدیق [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 111-135]
 • قره بگلو، مینو عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه‌شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 179-202]
 • قمی، محمّد تبیینی نو از «اصالت وجود و ماهیت» از منظر استاد خسروپناه [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 133-156]
 • قوامی، پروین‌سادات تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نویسنده‌ای ناشناخته به همراه مقدمۀ تحلیلی و مقایسۀ محتوای آن با رسالۀ «رشف الالحاظ» منسوب به اُلفَتی تبریزی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 197-225]

ک

 • کارولینا سانچس‌کاسترو، لیلیانا کارولینا ملاحظاتی در باب آموزة هراکلیتوس (قطعة ب 25) در سنت آباء کلیسا [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 5-23]
 • کاکایی، قاسم نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 5-32]
 • کاکایی، قاسم ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 65-100]
 • کاکایی، قاسم تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 101-125]
 • کاگاوا، یو آری awareness in Avicenna , Suhrawardi and Mulla sadra A synoptic account [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 5-31]
 • کدیور، محسن ابن سینا و طبقه بندی حکمت تحلیل، تحقیق و تصحیح رسالة اقسام الحکمه [دوره 05، شماره 09، 1387، صفحه 35-138]
 • کرباسی، اکبر اقیام ایده » بلاکیف « در کشاکش دو خوانش وجودی و مفهومی [دوره 08، شماره 20، 1390، صفحه 39-64]
 • کرباسی زاده، امیر احسان A Ghazalian Predicament Epistemology and Metaphysics of Causation in the Works of Ghazali [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 19-43]
 • کرباسی زاده، امیراحسان مواجهه دیدگاه صورت‌گرایان توماسی با اشکال جفت شدن نظریه دوگانه‌انگاری جوهری [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 5-28]
 • کرباسی زاده، امیراحسان ابهام در متافیزیک طبیعی‎شده: مطالعه ای موردی - بررسی انواع طبیعت‏گرایی در مواجهه متافیزیک و فیزیک نسبیت خاص در فلسفة زمان قرن بیستم [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 261-283]
 • کرباسی زاده، علی رمزگشایی از ساز و کار حیات عرفانی از منظر ملاصدرا و آندرهیل [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 59-80]
 • کرمی، طیبه سرچشمه حکمت: پژوهشی در نسبت اغاثودمون با هرمس، ابوالحکماء [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 141-156]
 • کریمی، روح الله تحلیل و مقایسۀ چهار تفسیر از اخلاق نیکوماخوس [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 153-182]
 • کریمی، محمد بررسی مسأله باید و هست در دیدگاه علامه طباطبایی(ره) [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 5-24]
 • کمالی زاده، طاهره مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 29-44]
 • کورنگ بهشتی، رضا قرابت بیان رمزی‌ـ‌تمثیلی سهروردی و افلاطون دربارۀ خودشناسی به‌عنوان سرآغاز سلوک فلسفی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 251-282]
 • کوهکن، رضا روش جمع و تطبیق نزد ابن‌ابی‌جمهور [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 77-100]
 • کوهکن، رضا Hughral et le Commentaire du K. al-Raema de Jabir [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 43-71]
 • کوهکن، رضا اسلام در سرزمین ایران [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 93-111]
 • کوهکن، رضا نسبت سلمان و سهروردی در نگاه هانری کربن [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 45-62]
 • کوهکن، رضا Un petit cercle, un grand exemple (دایره‌ای کوچک، سرمشقی بزرگ ) [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 5-17]
 • کیان‌خواه، لیلا تحقیق و تصحیح انتقادی رساله «فی أغراض ما بعد الطبیعة» [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 119-157]
 • کیان‌خواه، لیلا تصحیح علمی -انتقادی رساله «النیروزیّه» [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 233-253]
 • کیان خواه، لیلا تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکوئینی: ضرورت وجود الهیات مقدس [دوره 08، شماره 20، 1390، صفحه 149-188]
 • کیان خواه، لیلا بررسی چگونگی اطلاق «موجود» بر موجودات از دیدگاه فارابی [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 183-212]
 • کیراچ، کریم‌خان یک دیدگاه نوپدیدارگرایانۀ قوی دربارۀ طبیعی‌گرایی: تصویری یکپارچه بدون فیزیکالیسم [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 213-233]

گ

 • گراوند، سعید معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 15-51]
 • گراوند، سعید پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 157-178]
 • گرگین، باقر نوع متوسط بودن ماهیت انسان از منظر ملاصدرا [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 113-134]
 • گلشنی، مهدی بررسی مهبانک از منظر فلسفه اسلامی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 135-147]
 • گمینی، امیر محمد اصل سادگی در آثار هیئت و نگاهی دوباره به انگیزه‌های ایجاد مدل‌های غیربطلمیوسی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 229-258]
 • گمینی، امیرمحمد شیخیه و رساله‌ای در تبیین دکارتی و نیوتنی هیئت جدید در اوایل دوران ناصری [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 99-123]
 • گندمی نصرآبادی، رضا بررسی رویکرد کربن به فلسفه تطبیقی [دوره 19، شماره 41، 1401، صفحه 294-320]

ل

 • لاجوردی، فاطمه جایگاه امشاسپندان در جهان‌شناسی مزدایی و نقش آنها در سلوک فردی [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 157-182]
 • لامیر، یوپ AVICENNA ON UNIVERSALS A FRAGMENT FROM HIS LOST AL-MUJAZ [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 31-57]
 • لگنهاوزن، محمد آیا خدا شخص است؟ [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 227-258]

م

 • مؤمنی، مصطفی مفهوم شناسی «فطرت» و نفی ادرکات فطری در اندیشه سینوی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 161-178]
 • مؤمنی شهرکی، حسام الدین تبیین و تحلیل جایگاه روش شهودی در دستگاه‌ فلسفی صدرالمتألهین [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 213-226]
 • ماتسوموتو، آکیرو On Rumi’s Philosophy of Language [دوره 05، شماره 09، 1387، صفحه 39-98]
 • ماتسوموتو، آکیرو Walåyah and Islamic ontology [دوره 06، شماره 13، 1388، صفحه 17-24]
 • مارک ویس، زکریا Muslim Intellectuals and the Perennial Philosophy in the Twentieth Century [دوره 05، شماره 09، 1387، صفحه 39-98]
 • مارک ویس، زکریا The Eliatic Function in the Islamic Tradition Khiar and the Mahdl [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 71-97]
 • مانی، فرانکو نقد مفهوم ”طبیعت محض“ [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 235-250]
 • مبلّغ، سیده زهرا خشونت علیه متافیزیک: بررسی انتقادی نقدهای رادیکال به خشونت متافیزیک [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 259-289]
 • محقق داماد، سید مصطفی تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 111-131]
 • محمدامینی، میثم ارزش‌باریِ علم و طبیعت‌گراییِ اخلاقی [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 251-264]
 • محمدعلی خلج، محمدحسین تاملی بر سمانتیک و متافیزیک قابلیت‌ها [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 111-139]
 • محمدنژاد، زینب ادراک خیال به مثابه رابطه ای دوسویه میان نفس و عالم خیال از دید سهروردی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 39-56]
 • محمدی، عبدالله هویت تعلقی نفس و آثار آن در حکمت متعالیه [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 95-110]
 • محمدی، عبداله ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 183-202]
 • محمدی منفرد، بهروز شهود اخلاقی؛ معنا و توجیه [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 123-148]
 • محمودی، ابوالفضل بدهی‎چیته در بودایی مهایانه [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 145-167]
 • مرادی، محمد رضا حکمت خسروانی در اندیشة حافظ شیرازی و بررسی امکان تأثیر اندیشة شیخ اشراق بر آن [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 285-314]
 • مرتضوی باباحیدری، سید رحمان بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]
 • مرتضوی باباحیدری، سید رحمان مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 149-159]
 • مرک ویس، زکریا The Imam and the Qutb The Axis Mundi in SlīЫism and Sufism [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 25-67]
 • مروجی‌ طبسی، محمد محسن تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 137-158]
 • مشکات، محمد نقش بیناسوبژکتیویته در تکوین مابعدالطبیعهٔ هگل [دوره 20، شماره 43، 1402، صفحه 131-155]
 • مشکی باف مقدم، فاطمه خوانش ارسطویی از مفهوم شانس در نظریه ی تکامل داروین [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 315-342]
 • مصطفائی، محمد نقد و بررسی دیدگاه میرداماد در اصالت یا اعتباری بودن وجود [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 126-146]
 • مصطفوی، سید حسن A Problem in Avicennas View on the Origination of the Soul and a Reply to It [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 19-30]
 • مظفر، فرهنگ سروده‌های حکیم میرفندرسکی [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 55-82]
 • مفتونی، نادیا نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 41-57]
 • مفتونی، نادیا سهروردی به مثابه هنر-دانشمند سینوی [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 5-20]
 • منفرد، مهدی بررسی نظریه سلسله های علّی راسل [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 229-250]
 • منوچهری، عباس The Right to Excellence Illumination and Human Rights [دوره 12، شماره 27، 1394، صفحه 17-32]
 • مهدی پور، حسن تبیین کثرت و وحدت وجود در اندیشة عین‌القضات همدانی بر اساس طور عقل و طور ورای عقل [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 135-164]
 • موحد، سید ضیا دو گونه استدلال غزالی در رد ضرورت علیت [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 125-137]
 • موحد، سید ضیاء De re and De dicto Modality in Islamic Traditional Logic [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 5-14]
 • موحد، سید ضیاء Suhrawardi on Syllogisms [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 5-19]
 • موحد، ضیاء Suhrawardi's Modal Syllogisms [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 5-18]
 • موحد، ضیاء A Critical Examination of Ibn-Sina’s Theory of the Conditional Syllogism [دوره 05، شماره 09، 1387، صفحه 5-20]
 • موسوی، سید محمد بررسی و تحلیل نظریه حرکت توسطیه و قطعیه [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 119-136]
 • موسوی، سید محمد بررسی و نقد انتقادات شیخ احمد احسائی به «قاعده بسیطالحقیقة کل‌الاشیاء» در حکمت متعالیه [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 155-169]
 • موسویان، سیدامیرعلی بخت، اتفاق و علیت عرضی از دیدگاه ارسطو [دوره 16، شماره 36، 1398، صفحه 271-298]
 • موسویان، سید حسین تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی [دوره 07، شماره 17، 1389، صفحه 101-128]
 • موسویان، سید حسین تحقیق و تصحیح انتقادی رساله نکت المنطق اثر ابن سینا [دوره 06، شماره 10، 1388، صفحه 131-159]
 • موسویان، سید حسین تصحیح و تحقیق آغازۀ کتاب الحروف فارابی درباب «مقوله» و جایگاه آن در علوم و صنایع [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 199-232]
 • موسویان، سید حسین تصحیح علمی -انتقادی رساله «النیروزیّه» [دوره 17، شماره 37، 1399، صفحه 233-253]
 • موسویان، سید حسین «ماهیت» در اندیشه قاضی سعید قمی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 93-120]
 • موسوی بایگی، سیده زهرا تحلیلی نوین از موقف صراط بر اساس تلقی عرفانی از حکمت متعالیه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، ناصر ارزیابی رویکرد صدرایی و اشراقی به فرآیند دیدن [دوره 08، شماره 18، 1390، صفحه 57-83]
 • میانداری، حسن «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو [دوره 14، شماره 31، 1396، صفحه 203-230]
 • میرانی، ارسطو خیر اَعلی در روایات انس بن مالک [(مقالات آماده انتشار)]
 • میردامادی، سید مجید نسبت مفاهیم اعتباری حقیقی و واقع خارجی وذهنی دروحدت وکثرت [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 157-174]

ن

 • ناجی اصفهانی، حامد نوع متوسط بودن ماهیت انسان از منظر ملاصدرا [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 113-134]
 • ناجی اصفهانی، حامد رساله فی الفرق بین الزمان و الدهرو السرمد [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 261-283]
 • نبوی، فاطمه سادات مساله صوری سازی تعارض تکالیف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 179-206]
 • نتاج، محمد ابراهیم نقش خیال در مکاشفات صوری از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 183-204]
 • نجاتی، محمد بررسی و تبیین مسأله کلی طبیعی در حکمت متعالیه [دوره 09، شماره 22، 1391، صفحه 135-148]
 • نژاد ابراهیمی، احد عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه‌شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 179-202]
 • نصری، امیر بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 137-154]
 • نصیری، محمد تقابل هستی‌شناسی عرفانی و سلفی مطالعه موردی ابن‌عربی و ابن‌تیمیه [دوره 11، شماره 25، 1393، صفحه 137-158]
 • نصیری، منصور آیا خدا شخص است؟ [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 227-258]
 • نظیری خامنه، نوشین تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]
 • نوئی، ابراهیم کلام و متکلمان در نگاه صدرالمتألهین شیرازی [دوره 10، شماره 23، 1392، صفحه 149-181]
 • نوری، مرتضی پراگماتیسم، طبیعت‌گرایی و چالش حفظ هنجاریّت: مجادلۀ ریچارد رورتی و هیلاری پاتنم [دوره 19، شماره 42، 1401، صفحه 125-149]
 • نوری، مرجان بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی- اخلاقی نوکنفوسیوسی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 291-314]
 • نوری، میلاد ارتباط حدوث و کثرت نفوس؛ چالشهای سینوی پاسخهای صدرایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوکهن اهوازی، صادق رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 203-228]

و

 • وثوق زاده، وحیده حکمت عدد هشت در هنر و معماری اسلامی [دوره 13، شماره 30، 1395، صفحه 175-192]
 • وحید دستجردی، امیرحسین سمبولیسم از منظر سنت گرایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 207-232]
 • ورزدار، کرامت بررسی صحّت انتساب رسالة عیون الحکمة به ابن‌سینا [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 171-190]
 • ورکشی، حمید رضا تبیین ارزش شناخت صدرایی با نقد دیدگاه دیوید هیوم [دوره 08، شماره 19، 1390، صفحه 111-130]
 • وفائی، سید مسعود عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه‌شناسی در معماری - مطالعه موردی مسجد کبود تبریز [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 179-202]
 • وکیلی، محمد حسن تعریف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعریف متداول آن به «اتّحاد» [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 31-53]
 • ولی، شهاب نگاهی به متون مذهبی علویان- بکتاشیان آناتولی [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 51-66]
 • ولی، شهاب مفهوم «پیر» در فرمان منسوب به امام صادق(ع) [دوره 07، شماره 14، 1389، صفحه 63-82]
 • ولیئی محمدآبادی، قربان ولیئی محمدآبادی سخن عارف [دوره 12، شماره 28، 1394، صفحه 149-169]

ه

 • هاتف، محمدمهدی رویکرد معرفتی به انواع طبیعی زیستی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 313-333]
 • هاشم نژاد، حسین مبانی فلسفی هنر در آثار ابن‌سینا [دوره 14، شماره 32، 1396، صفحه 259-278]
 • هاشمی، حمید رضا تلقی ابن عربی از "زمان" در کتاب الفتوحات المکیه [دوره 15، شماره 34، 1397، صفحه 203-230]
 • هاشمی، سید حامد المبدأ والمعاد ابن‌سینا تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 315-346]
 • هاشمی، محمد منصور Knowledge as a Mode of Being Mulla Sadra’s Theory of Knowledge [دوره 06، شماره 12، 1388، صفحه 5-19]
 • هدایت افزا، محمود پیشینه‌ها و نوآورى‌های سهروردى در تقلیل تعداد مقولات [دوره 13، شماره 29، 1395، صفحه 191-211]
 • هشیار، یاسمن Aristotle's Rationalism :A Reply to Barnes [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 5-20]

ی

 • یاریان، مجید جایگاه بدن در نفس شناسی صدرالمتالهین (بررسی هفت مبحث از علم النفس) [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 151-171]
 • یثربی، سیدمحمدجواد تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 69-86]
 • یزدانی، محمد نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 233-261]
 • یوسف‌ثانی، سید محمود اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال [دوره 11، شماره 26، 1393، صفحه 33-54]
 • یوسف‌ثانی، سیدمحمود تبیین کثرت و وحدت وجود در اندیشة عین‌القضات همدانی بر اساس طور عقل و طور ورای عقل [دوره 09، شماره 21، 1391، صفحه 135-164]
 • یوسف ثانی، سید محمود دو ردیه بر فلسفه تهافت الفلاسفة و تحفة المتکلمین [دوره 06، شماره 11، 1388، صفحه 137-157]
 • یوسف ثانی، سید محمود نگاه عرفانی به اختلاف عقاید و ادیان بررسی دیدگاه قونوی [دوره 07، شماره 16، 1389، صفحه 73-86]
 • یوسف ثانی، سید محمود تصحیح و تحقیق آغازۀ کتاب الحروف فارابی درباب «مقوله» و جایگاه آن در علوم و صنایع [دوره 15، شماره 33، 1397، صفحه 199-232]
 • یوسف ثانی، سید محمود تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 69-86]
 • یوسف ثانی، سید محمود «ماهیت» در اندیشه قاضی سعید قمی [دوره 17، شماره 38، 1399، صفحه 93-120]
 • یوسفی پور، محمدعلی مساله صوری سازی تعارض تکالیف [دوره 16، شماره 35، 1398، صفحه 179-206]