نمایه نویسندگان

آ

 • آیت الله زاده شیرازی، سید محمد حسن مسأله منشأ و اجتناب‌ناپذیری متافیزیک در فرامتافیزیک: مطالعه‌‌ موردی دیالکتیک عقل محض بر پایه‌ تفسیر مارکوس ویلاشک [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 5-31]

ا

 • احمدی، حسین بررسی دیدگاه فلسفه اخلاقی عضدالدین ایجی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 33-56]
 • اسدی، هاجر مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 5-36]
 • اسماعیلی، محمد جواد المبدأ والمعاد ابن‌سینا تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 315-346]
 • اسماعیلی، معصومه «تشخص» از دیدگاه غیاث‌الدین منصور دشتکی بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 63-88]
 • اسمعیل زاده برزی، علیرضا مبانی انتقاد هراکلیتوس از شاعران [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 37-62]

ب

 • بهشتی، احمد تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]

پ

 • پلنگی، منیره «تشخص» از دیدگاه غیاث‌الدین منصور دشتکی بر مبنای حکمت متعالیه [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 63-88]
 • پناهی، پوریا مسأله منشأ و اجتناب‌ناپذیری متافیزیک در فرامتافیزیک: مطالعه‌‌ موردی دیالکتیک عقل محض بر پایه‌ تفسیر مارکوس ویلاشک [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 5-31]

ت

 • توکلی، محمدهادی بررسی دیدگاه زینر در یکسان‌انگاری «مایا» در اوپانیشاد شوتاشوتره و «خدعه» در معراج‌نامه بایزید [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 57-84]

خ

 • خداپرست، امیرحسین کوته‌نظری و فعالیت دانشگاهی: چگونه رذیلتی فکری می‌تواند اجتماع علمی را آلوده کند [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 85-111]

د

ذ

 • ذهبی، سید عباس تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]

ر

 • رجبی، احمد پیشینی‌انگاری و خوریسموس افلاطونی در خاستگاه تمایز هستی‌شناختیِ هایدگر [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 141-168]

ز

س

 • ساجدی، ابوالفضل مدل فهم هرمنوتیکی قرآن، در اندیشۀ گادامر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 5-36]
 • سعیدی زاده، محمد جواد بررسی انتقادی دیدگاه بورکهارت درباره نگارگری ایرانی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 89-118]
 • سوری، محمد تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نویسنده‌ای ناشناخته به همراه مقدمۀ تحلیلی و مقایسۀ محتوای آن با رسالۀ «رشف الالحاظ» منسوب به اُلفَتی تبریزی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 197-225]
 • سینائیان، مسعود الهیات سیاسی: چیستی و حدود یک مسأله [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 119-146]

ش

 • شاهنگیان، نوری سادات بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی- اخلاقی نوکنفوسیوسی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 291-314]
 • شاه‌ وردی، امین گفتاری در باب پیام دساتیر [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 227-250]
 • شهریاری، شهرام ارزیابی انتقادهای بوغوسیان به برساخته‌انگاری تبیین عقلانی باور [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 147-173]

ص

 • صبرآمیز، ابوالفضل نسبت فهم زبانی و شناخت ضمنی از نظر ویتگنشتاین؛ نقد رویکرد اسکاندیناوی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 175-202]

ط

 • طاوسی ینگابادی، مجید قرابت بیان رمزی‌ـ‌تمثیلی سهروردی و افلاطون دربارۀ خودشناسی به‌عنوان سرآغاز سلوک فلسفی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 251-282]

ع

 • عالیخانی، بابک رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 203-228]
 • عباسی، بابک تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]

ف

ق

 • قوامی، پروین‌سادات تصحیح رسالۀ «شرح مصطلحات صوفیه» از نویسنده‌ای ناشناخته به همراه مقدمۀ تحلیلی و مقایسۀ محتوای آن با رسالۀ «رشف الالحاظ» منسوب به اُلفَتی تبریزی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 197-225]

ک

 • کورنگ بهشتی، رضا قرابت بیان رمزی‌ـ‌تمثیلی سهروردی و افلاطون دربارۀ خودشناسی به‌عنوان سرآغاز سلوک فلسفی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 251-282]

گ

 • گمینی، امیر محمد اصل سادگی در آثار هیئت و نگاهی دوباره به انگیزه‌های ایجاد مدل‌های غیربطلمیوسی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 229-258]

م

 • مبلّغ، سیده زهرا خشونت علیه متافیزیک: بررسی انتقادی نقدهای رادیکال به خشونت متافیزیک [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 259-289]
 • محمدعلی خلج، محمدحسین تاملی بر سمانتیک و متافیزیک قابلیت‌ها [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 111-139]

ن

 • نظیری خامنه، نوشین تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 283-311]
 • نوری، مرجان بررسی مفاهیم اصلی نظام کیهانی- اخلاقی نوکنفوسیوسی [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 291-314]
 • نوکهن اهوازی، صادق رسالۀ «فی الوجود» از حجّة الحق خیّام [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 203-228]

ه

 • هاتف، محمدمهدی رویکرد معرفتی به انواع طبیعی زیستی [دوره 18، شماره 39، 1400، صفحه 313-333]
 • هاشمی، سید حامد المبدأ والمعاد ابن‌سینا تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر [دوره 18، شماره 40، 1400، صفحه 315-346]