دوره و شماره: دوره 13، شماره 29 - شماره پیاپی 1، شهریور 1395 
کلیسای کاتولیک و جهان مدرن

صفحه 85-110

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی


تأمّلی در ماهیت تصدیق

صفحه 111-135

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره‌باغ