دوره و شماره: دوره 14، شماره 32 - شماره پیاپی 2، اسفند 1396 
آیا خدا شخص است؟

صفحه 227-258

10.22034/iw.2018.59787

محمد لگنهاوزن؛ منصور نصیری