دوره و شماره: دوره 14، شماره 32 - شماره پیاپی 2، اسفند 1396 
متافیزیک عمل در اندیشه ابن‌عربی

صفحه 5-20

حسن ابراهیمی؛ سید امیر اشرف واقفی


آیا خدا شخص است؟

صفحه 227-258

محمد لگنهاوزن؛ منصور نصیری