کسب امتیاز 81 مجله جاویدان خرد در سامانه رتبه بندی مجلات وزارت علوم

کسب امتیاز 81 مجله جاویدان خرد در سامانه رتبه بندی مجلات وزارت علوم

مجله جاویدان خرد در آخرین رتبه بندی مجات علمی پژوهشی
کشور که از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعام می شود با
امتیاز 81 حائز رتبه A شده است.

http://journals.msrt.ir/