ترجمه ریشه‌ای و تفسیر ریشه‌ای، مقایسه دو آزمایش ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه میان فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی

10.22034/iw.2020.226730.1414

چکیده

ویلارد کواین در آزمایش ذهنی معروف ترجمه ریشه‌ای سعی دارد از برخی مواضع فلسفی خود در باب معنا و ارجاع دفاع کند. او در ترسیم شرایط اولیه این آزمایش مفروضاتی دارد و همین مفروضات مسیر استدلال‌های او را جهت‌دهی می‌کنند. برخی از این مفروضات در تفسیر ریشه‌ای دونالد دیویدسون مورد مناقشه قرار می‌گیرد. دیویدسون بستر اولیه بحث (استفاده از آزمایش ذهنی ترجمه/تفسیر ریشه‌ای) را از کواین وام می‌گیرد ولی برخی از مفروضات اولیه آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد. از نگاه دیویدسون این مفروضات کار ترجمه/تفسیر ریشه‌ای را ناممکن می‌کنند. این رویکرد انتقادی دیویدسون منجر می‌شود بین ترجمه ریشه‌ای کواین و تفسیر ریشه‌ای دیویدسون سه تفاوت عمده ایجاد شود. این تفاوت‌ها فهرست‌وار عبارتند از (1) دیدگاه نزدیک‌باش کواین؛ که منجر به عصب شناختی شدن ترجمه و معنا می-شود، در برابر دیدگاه دورباش دیویدسون، (2) پذیرش یا عدم پذیرش رویکردهای گزاره‌ای و حالت‌های ذهنی، و (3) تفاوت در روایت‌های حمل به صحت. در اینجا این تفاوت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


-        Ayer, Alfred Jules (1952) Language, Truth and Logic, New York: Dover Publications.
-        Barrett, R. and R. Gibson (eds.) 1990 Perspectives on Quine (Oxford: Blackwell).
-        Creath, Richard (2011) “Logical Empiricism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/logical-empiricism.
-        Cozzo, Cesare (2002) "Does Epistemological Holism Lead to Meaning-Holism?", http://philpapers.org/archive/COZDEH.pdf.
-        Davidson, Donald (1991) inquiries into Truth and interpretation. Clarendon press. Oxford
-        Davidson, Donald (2004) Subjective, Intersubjective, Objective, Clarendon press. Oxford
-        Davidson, Donald (1990) “Meaning, Truth, and Evidence” in: Truth, Language, and History (2005) Oxford University Press, pp.47-62
-         Davidson, Donald (1995) “Pursuit of the Concept of Truth” in: Truth, Language, and History (2005) Oxford University Press, pp. 63-80
-        Davidson, Donald (1973) “On the Very Idea of a Conceptual Scheme” in: Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, Vol. 47 (1973 -1974), pp. 5-20
-        Gibson, Roger F. (1999) "indeterminacy of translation" in: Audi Robert (General Editor) (1999) The Cambridge dictionary of philosophy, second edition, Cambridge University Press, pp. 422-3
-        Glock, Hans-Johann (2008) What is analytic philosophy?, Cambridge University Press. 
-        Glock, Hans-Johann (2003a) Quine and Davidson on Language, Thought and Reality, Cambridge University Press.
-        Glock, Hans-Johann (2003b) "On safari with Wittgenstein, Quine and Davidson" in: Arrington and Glock (ed). Wittgenstein and Quine, Taylor & Francis e-Library. pp. 144-172
-        Glock, Hans-Johann (2013), " Quine and Davidson" in: Lepore & Ludwig, A Companion to DonaldDavidson, Wiley-Blackwell. pp. 567-586
-        Glock, Hans-Johann (2014), "The Relation between Quine and Davidson" in: Harman and Lepore (ed) A Companion to W.V.O. Quine, Blackwell. pp.  526-551.
-        Hylton, Peter (2007) Quine, Routledge, New York
-        Jackman, Henry (2003) “Charity, Self-Interpretation, and Belief”, Journal of Philosophical Research. Volume 28
-        Kemp, Gary (2012) Quine versus Davidson: Truth, Reference, and Meaning, Oxford University Press
-        Lauener,H. (1990) ‘Holism and Naturalized Epistemology Confronted with the Problem of Truth’, in Barrett and Gibson (eds.), 213–28.
-        Malpas, Jeff. (2014), "Donald Davidson" in: Stanford Encyclopedia of philosophy <https://plato.stanford.edu/entries/davidson/> 
-        Okasha, S. (2000) "Holism about meaning and about evidence: in defence of W.V.Quine" in: Erkenntnis 52: 39–61.
-        Quine, W.V. (1990). ‘Three Indeterminacies’, in R. Barrett and R. Gibson (eds.), 1990, pp. 1–16.
-        Quine, W.V. (1982). Theories and Things. Cambridge, Harvard University Press.
-        Quine, W.V. (2013). Word and Object. MIT Press.
-        Quine, W. V. (1963) “Two Dogmas of Empiricism” in: From a Logical Point of View, New York and Evanston: Harper and Row, pp.20-46.
-        Quine, W.V.O. (1969), "Ontological relativity" in Ontological Relativity and Other Essays (New York: Columbia University Press) 26-68
-        Quine, W.V. (1970) Philosophy of Logic (Englewood Cliffs/N.J.: Prentice-Hall, 1970).
-        Quine, W.V. (1994). ‘Responses’, Inquiry 37 (1994), 495–505.
-        Quine, W.V. (1996). ‘Progress on Two Fronts’, Journal of Philosophy 43 (1996), 159–63.
-        Raatikainen, Panu (2003) “Is Quine a verificationist?”, The Southern Journal of Philosophy, Vol. 41, Issue 3, pp.399-409