داوران

  • نوع  داوری: داوری بسته (Double blind peer review) و حداقل 2 داور
  • زمان داوری:  حداقل 4 هفته

 

با تشکر از تمامی داورانی که زمان و تخصص خود را جهت ارتقاء سطح کیفی محتوی مقالات نشریه "جاویدان خرد" صرف کرده اند. فهرست داورانی که در یک سال گذشته (1399) با نشریه همکاری داشتند، در زیر نوشته شده است:

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد جواد اسماعیلی فلسفه غرب
شهین اعوانی فلسفه غرب معاون پژوهش و تحصیلات تکیملی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامرضا اعوانی فلسفه غرب
علی افضلی
رضا اکبری فلسفه اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.
حسن امیری آرا فلسفه غرب پژوهشگر
سعید انواری فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی
سعید بینای مطلق فلسفه غرب دانشگاه اصفهان- گروه فلسفه
بهمن پازوکی فلسفه غرب
شهرام پازوکی ادیان و عرفان
میثم توکلی بینا فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
غلامحسین جوادپور فلسفه اسلامی موسسه حکمت و فلسفه ایران
محسن جوادی
طاهره حاج ابراهیمی ادیان و عرفان دانشگاه‌ازاد. واحد علوم و تحقیقات
مینو حجت فلسفه غرب گروه فلسفه غرب، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، تهران، ایران
بهروز حدادی ادیان و عرفان عضو هیات علمی
علی حسین خانی فلسفه غرب
محمد حسین زاده فلسفه اسلامی استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مالک حسینی فلسفه غرب استادیار گروه فلسفه / دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرحسین خداپرست فلسفه غرب مؤسسه‌ی پژوهشی جکمت و فلسفه‌ی ایران
عبدالحسین خسروپناه فلسفه اسلامی دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و نیز فرهنگ و اندیشه اسلامی
سید موسی دیباج دانشگاه تهران
اسماعیل رادپور ادیان و عرفان پژوهشگر پسادکتری موسسه حکمت و فلسفه ایران
محمد یوسف راسخ
احمد رجبی فلسفه غرب گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران
مصطفی زالی فلسفه غرب استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
سید مسعود زمانی فلسفه غرب استادیار و عضو هئت علمی
حسین زمانیها فلسفه اسلامی گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
ایمان شفیع بیگ فلسفه غرب
علی شهبازی
فاطمه شهیدی فلسفه اسلامی
حسین شیخ رضایی فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
هادی صمدی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدتقی طباطبایی فلسفه غرب
نیر طهوری گروه هنر،‌ واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
بابک عالیخانی ادیان و عرفان گروه ادیان و عرفان. موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مهدی عبداللهی فلسفه اسلامی عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد رضا عدلی ادیان و عرفان استادیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
قربان علمی ادیان و عرفان دانشیار دانشگاه تهران
مسعود علیا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
اسماعیل علیخانی فلسفه اسلامی
سیداحمد غفاری فلسفه اسلامی استادیار گروه عرفان مؤسسه حکمت و فلسفه ایران
مهدی فدایی مهربانی فلسفه غرب
حمیدرضا فرزان‌یار
اسدالله فلاحی منطق مدیر گروه منطق موسسه حکمت و فلسفه ایران
مهرداد قیومی ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی فلسفه هنر
امیراحسان کرباسی زاده گروه فلسفه دانشگاه اصفهان
رضا کوهکن ادیان و عرفان
لیلا کیان‌خواه فلسفه اسلامی
امیرمحمد گمینی فلسفه غرب پژوهشکدۀ تاریخ علم، دانشگاه تهران
رضا گندمی فلسفه غرب دانشگاه تهران
سعید ماخانی فلسفه غرب
حسین محمدخانی فلسفه اسلامی معارف دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک ایران
عبدالله محمدی فلسفه اسلامی
ابوالفضل محمودی
علی مرادخانی فلسفه غرب
سید رحمان مرتضوی باباحیدری پژوهشگر پسادکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
شمس‌الملوک مصطفوی فلسفه غرب دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
منصور معتمدی ادیان و عرفان
حسین معصومی همدانی ادیان و عرفان، فلسفه غرب عضو هیئت علمی بازنشسته موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
علیرضا منصوری فلسفه غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عباس منوچهری
امیر نصری فلسفه غرب عضو هیأت علمی دانشگاه هنر
مرتضی نوری دانشگاه شهید بهشتی
حسین هوشنگی گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام
هادی وکیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/پژوهشکده حکمت معاصر
محمد جعفر یاحقی ادیان و عرفان
ابوتراب یغمایی فلسفه غرب دانشگاه شهید بهشتی
سید محمود یوسف ثانی فلسفه اسلامی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران