همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

فرشته کاظم پور

مدیر اجرایی و ویراستار بخش فارسی

javidanlherad@gmail.com

مدیر فنی

سیدعلی حسینی

کارشناس مسئول امور پژوهشی

a9hoseini@gmail.com

ویراستار انگلیسی

سعید ماخانی

کارشناس امور بین الملل

saeidmakhani@gmail.com