هیأت تحریریه:

غلامرضا زکیانی                      دانشیار و رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

شهرام پازوکی                        استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

غلامحسین ابراهیمی دینانی        استاد بازنشسته دانشگاه تهران

غلامرضا اعوانی                      استاد بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

شهین اعوانی                          دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نصرالله پورجوادی                    استاد بازنشسته دانشگاه تهران

بابک عالیخانی                        دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

حسین معصومی همدانی            استادیار بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سیدضیاء‌ موحد                       استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سیدمحمود یوسف‌ثانی               دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران

سید‌حسین نصر                       استاد دانشگاه جرج واشنگتن

ویلیام چیتیک                         استاد دانشگاه ایالتی نیویورک- استونی بروک

اکیرو ماتسوموتو                     استاد دانشگاه سنت توماس اوزاکا- ژاپن

تو وِ مینگ                             استاد دانشگاه هاروارد


مدیر مسئول


غلامرضا زکیانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

منطق

سردبیر


شهرام پازوکی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

ادیان و عرفان

اعضای هیات تحریریه


غلامحسین ابراهیمی دینانی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

فلسفه اسلامی

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا اعوانی عضو هیئت علمی گروه فلسفه غرب

فلسفه غرب

اعضای هیات تحریریه


شهین اعوانی دانشیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فلسفه غرب- اخلاق

اعضای هیات تحریریه


نصرالله پورجوادی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا زکیانی رئیس

منطق

اعضای هیات تحریریه


حسین معصومی همدانی استادیار بازنشسته مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ علم

اعضای هیات تحریریه


سیدضیاء‌ موحد استاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران (بازنشسته)

منطق

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمود یوسف‌ثانی معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

منطق

اعضای هیات تحریریه


سید‌حسین نصر استاد دانشگاه جرج واشنگتن

حکمت خالده

اعضای هیات تحریریه


ویلیام چیتیک استاد دانشگاه ایالتی نیویورک- استونی بروک

عرفان اسلامی

اعضای هیات تحریریه


آکیرو ماتسوموتو استاد دانشگاه سنت توماس اوزاکا- ژاپن

عرفان اسلامی

  • akirojanst.thomas.ac.jp

اعضای هیات تحریریه


تو وِ مینگ استاد دانشگاه هاروارد

عرفان اسلامی