تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت مجله ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی: تهران، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

کد پستی 11336-14816، صندوق پستی 14155-7166. 

تلفن: 66492169 (در ساعات اداری 8-16)

رایانامه: javidankherad@irip.ac.ir