تلفن: 66492169 (در ساعات اداری 8-16)

 رایانامه: javidankherad@irip.ac.ir

 نشانی: تهران، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان شهید آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

 کد پستی 11336-14816،
صندوق پستی
14155-7166.


فقط چهار کاراکتر ابتدایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image