خمیرة ازلی در نزد سهروردی و رنه‌گنون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

سهروردی در کتب خود از خمیرة ازلی و ابدی یا خمیرة مقدّسه‌ای سخن به میان آورده که بدون اطّلاع از آن نمی‌توان در زمرة حکمای حقیقی جای گرفت. در کتاب مطارحات، «کلمة» نخستین را که همان خمیرة ازلی است در دو رشتة شرقی (خسروانی) و غربی (فیثاغورسی) ترسیم کرده است که سرانجام در یک نقطه جمع گردیده‌اند و سهروردی خود وارث این امانت گران‌بهاست. رنه گنون نیز به طریق مشابهی از خمیرة ازلی(la Tradition primordiale) سخن گفته است که مظهر نخستینی دارد و مظهر بازپسینی: مظهر اوّل آن آیین هندو و مظهر آخر آن دین اسلام است. در این مقاله، با استناد به گفتاری از گنون دربارة سَناتَنَه دهَرمَه (خمیرة ازلی و ابدی)، رأی او با رأی سهروردی برابر نهاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Primordial Tradition according to Suhrawardi and René Guénon

نویسنده [English]

  • Babak Alikhani
چکیده [English]

Suhrawardi in some of his treatises has written about the perennial tradition or a sacred tradition which without knowing it, one can’t be enumerated among the true sages. In his Mutârahât, he speaks of a primordial lost Word that is nothing but the primordial Tradition. This Word was divided into two branches, i.e. western tradition and eastern tradition; these two ultimately will be converged into one point. Suhrawardi regards himself as an inheritor of this precious tradition. The French metaphysician, René Guénon (1887-1951) in a similar way speaks of “la Tradition primordiale”, which has been manifested in Hindu and Islamic traditions. In this paper, the views of these two metaphysicians have been compared with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Primordial tradition
  • The Sacred tradition
  • Sanâtana Dharma
  • Mazdaism
  • Hinduism
  • Islam