اعیان ثابته بستر تحقق برزخیت خیال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه‌ ایران

چکیده

برزخیت را در تفکر ابن‌عربی می‌توان به عنوان مبنایی‌ترین وصف وجود شناختی برای خیال در نظر گرفت به گونه‌ای که دیگر احکام هستی‌شناختی خیال به نوعی به این اصل بنیادین برمی‌گردند. از آنجا که خیال در این بینش به عنوان ساحت و حضرتی از حضرات وجود مطرح می‌شود جای این سؤال هست که از نقطه نظر هستی‌شناختی، وصف برزخیت به چه نحو در حقیقت خیال ظهور کرده و منشأ آن در کجاست؟ در این مقاله با طرح دو مؤلفه‌ تجلی و اعیان ثابته به عنوان دو رکن از ارکان مابعد الطبیعه‌ ابن‌عربی، ظهور این برزخیت به وضعیت وجودی اعیان ثابته و ساختار مابعدالطبیعی آنها ارجاع داده خواهد شد؛ به این نحو که چون ساختار وجودی اعیان ثابته از وضعیتی برزخ گونه برخوردار است همین وضعیت در دیگر مراتب تجلی نیز خود را آشکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eternal Essences, the Ground of Intermediary of Imagination

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Bagheri 1
  • Seyyed Mahmoud Yosef Sani 2
چکیده [English]

Intermediary in ibnʿArabī’s view, is the most basic ontological attribute for imagination in a way that other ontological attributes of imagination can be reduced to this principle. Since in this view, imagination is domain and the present of existential presents of god, it might be asked from ontological point of view how intermediary has manifested in the reality of imagination and where is its origin? In this paper, by appeal to two components, i.e. eternal essences and manifestation as two basic principles of ibnʿArabī’s metaphysics, the manifestation of intermediary will be reduced to the existential status of eternal essences and the metaphysical structure of them in a manner that since the existential status of eternal essences has an intermediary-like status, the same status will be appeared in other degrees of manifestation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imagination
  • manifestation
  • Eternal essences
  • Intermediary