تبیین رویکردها و فرایند روش‌شناختی حکمت اشراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در عصر سهروردی متکلمان، فقها و صوفیان به مخالفت با فلسفه برآمدند؛ در چنین موقعیتی، سهروردی نظامی معرفتی بنا گذاشت که در آن عرفان و قرآن و برهان در کنار یکدیگر قرار گیرند. او ضمن تبیین اعتبار عقل، نقل و شهود، به عنوان سه منبع برای پاسخ به پرسش‌های معرفتی؛ نظامی فکری از سنخ حکمت و فلسفه عرضه نمود و یافته‌های این سه منبع را به صورتی منسجم و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار داد. این انسجام و عدم التقاط، ناشی از فرایند روش‌شناسی حکمت اشراق است که از یک سو مبانی و اعتبار منابع معرفت را با رویکرد عقلی اثبات می‌کند و بنابراین از سنخ حکمت و فلسفه است؛ و از سوی دیگر برای یافته‌های شهودی و نقلی اقامه برهان می‌کند، و چون مدعی است حکمت حقیقی حاصل دریافت از انوار ملکوت است؛ اشراقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Approaches and the Methodological Process of Illuminative Philosophy

نویسنده [English]

  • Abdolhossein Kkosropanah
چکیده [English]

During the period of Suhrawardi, theologians, jurisprudents and Sufis disagreed with philosophy. In such circumstance, Suhrawardi established a system of knowledge in which mysticism, Quran and demonstration merged together. Not only did Suhrawardi explained the validity of intellect, narration and intuition, he established an intellectual system out of wisdom and philosophy and merged the data of these three sources coherently. This coherence is due to the methodological process of illuminative philosophy which on the one hand vindicates the principle and validity of the sources of knowledge with an intellectual approach. thus, it can be considered as wisdom and philosophy, on the other hand it demonstrates the intuitional and narrative data and since it maintains that the real wisdom is the outcome of the lights of spiritual realm, it can be considered as illuminative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • illuminative philosophy
  • philosophical methodology
  • Intellect
  • Narration
  • intuition