تصحیح انتقادی رسالة تشویق‌السالکین ملّا محمّد تقی مجلسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته‌ تصوف و عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ملا محمّد تقی مجلسی اوّل از معاریف بزرگان شیعه در دوره صفویّه بوده که علاوه بر آثار فقهی دارای تألیفات عرفانی نیز می باشد که از جمله مصنّفات عرفانی وی رساله تشویق‌السالکین می‌باشد. در این نوشتار، ضمن تصحیح انتقادی رساله مذکور به شرح احوال عرفانی مؤلّف و موضوع صحت انتساب رساله تشویق‌السالکین به مجلسی اول پرداخته شده است. از اهمّ موضوعات این رساله، شرح مبانی معرفتی سلوک الی الله واثبات انتساب معنوی بزرگان صوفیه به ائمه (ع) می‌باشد. همچنین مؤلّف با ذکر شواهدی، خاستگاههای آداب و مناسک صوفیانه را مبتنی بر سیره انبیاء و ائمه‌(ع) معرفی کرده و حقیقت تشیّع را تصوّف حقیقی دانسته و قائل به پیوند و یگانگی بین این دو شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Edition of Tashviq Al-Salikin (the Encouragements of the Wayfarers) by Muhammad Taqi Majlesi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Tavousi 1
  • Mahmoud Reza Esfandyar 2
چکیده [English]

Mulla Muhammad Taqi Majlesi(d.1070),the father of the famous Allamah Majlesi, was one of the great Shiite ulamas (jurisprudents) in the Safavid period.
In addition to his works in Shiite jurisprudence, he wrote some books on Sufism.
One of his important Sufi writings is a treatise called Tashviq al-Salikin. Among the most important topics of this treatise is a description of the ways of thejourney on the path to God and proves that the chain of initiation of the Sufi sheikhs goes back to the Imams.
The author introduces Sufi rules and manners and shows how they are based on the Imams' way of life.
Majlesi believes that Sufism is the reality of Shiism and they are essentially the same.
In this paper I introduce the three existing manuscripts of this treatise and my critical edition of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad Tagi Majlesi
  • Tashvig Al-Salekin
  • asceticism
  • companions of the Ledge
  • Sufi monastery
  • Cloak
  • Invocation of God and Contemplation of Him