تخطئه و تصویب از نظر غزالی و اصولیین امامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی