نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران