خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران