خطبه توحید ابن سینا و ترجمه آن از حکیم عمر خیام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران