مبانی حکمی حُسن و عشق در رساله فی حقیقة العشق سهروردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه زنجان