مفهوم «پیر» در فرمان منسوب به امام صادق(ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه شهید بهشتی