جایگاه «صورت» در هنر دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه اصفهان