بررسی تطبیقی تحلیل هیدگر از معبد یونانی و تحلیل هانری کربن از کعبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار فلسفه هنر دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

هنر به نحو سنتی یکی از «مسائل اساسی پدیدارشناسی» بوده است؛ ازاین‌رو می‌توان از آن به‌عنوان معیاری برای مقایسه دو نوع پدیدارشناسی استفاده کرد؛ بدین ترتیب کار ما، مقایسه دو رویکرد پدیدارشناسانه با معیار زیبایی‌شناسی است. ما با بررسی نگاه مارتین هیدگر به یک اثر هنری (معبد یونانی) و مقایسه آن با تحلیلی که هانری کربن از یک بنای اسلامی (کعبه) ارائه می‌کند، برخی از قرابت‌ها و تفاوت‌های این دو نوع پدیدارشناسی را نشان داده‌ایم؛ پس ‌از آن دریافتیم که پدیدارشناسی کربنی به نحوی از سنت پدیدارشناسی فاصله دارد، که تنها آن را به معنای دیگر می‌توان پدیدارشناسی نامید؛ و رویکرد کربنی بیش از آنکه حاکی از پدیدارشناسی سنتی باشد، رویکرد حکمی اسلامی را بازتولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Heidegger's Analysis of the Greek Temple and Henry Corbin's Analysis of Kaaba

نویسندگان [English]

  • Seyed Rahman Mortazavi 1
  • Amir Nasri 2
چکیده [English]

 Traditionally, art has been one of the "fundamental issues of phenomenology"; therefore, it can be used as a criterion for the comparison of two kinds of phenomenology. Our task is to juxtapose these two phenomenological approaches with aesthetic criteria. By studying Martin Heidegger's perspective of a work of art (the Greek temple) and comparing it with Henry Corbin / Qazi Sa’id Qumi's insights about an Islamic building (Kaaba), we point out some of the similarities and differences between these two kinds of phenomenology. Then we will conclude that Corbin's phenomenology has been so distant from the phenomenological tradition, that we can call it phenomenology only in a different meaning: and that Corbin's approach is more about Islamic wisdom than traditional phenomenology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • Corbin
  • Qazi Sa’id Qumi
  • Phenomenology
  • Greek temple
  • Kaaba