مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پسادکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

چکیده
مارتین لینگز به‌عنوان یکی از نمایندگان برجسته سنت‌گرایی متأخر، ادامه‌دهنده و تکمیل‌کننده کار اسلاف خود بوده و برخی از زمینه‌های ناکاویده سنت را مورد تحقیق و تحلیل قرار داده است؛ یکی از مهم‌ترین این زمینه‌ها، ادبیات نمایشی و نمایش است.
پیش از لینگز، توجهی جدی از سوی محققان هنر قدسی به نمایش دیده نمی‌شد و پس از او نیز چندان مورد اعتنا واقع نشد؛ و او تا حد زیادی در کار خود درون جریان سنت‌گرایی، یگانه محسوب می‌شود. او در «شکسپیر در پرتو هنر عرفانی»، تلاش می‌کند زمینه‌های لازم برای خوانش قدسی – بخوانید درست – متون شکسپیر را فراهم آورد و الزامات عملی یک «اجرای موفق» از نمایشنامه‌هایی این‌چنینی را نشان دهد.
بر این مبنا «مارتین لینگز و هنر نمایش: به‌سوی بوطیقای نمایش عرفانی» تلاشی در جهت نشان دادن ابعاد و دلالت‌های نظری و عملی خوانش نمایشنامه‌هایی با صبغه عرفانی توسط مارتین لینگز خواهد بود.
کلمات کلیدی: مارتین لینگز، نمایش عرفانی، سنت‌گرایی، هنر.

کلیدواژه‌ها


 
-      لینگز، مارتین، تصوف چیست؟ ترجمة مرضیه شنکایی و علی مهدی زاده، نشر مدحت، تهران، 1378.
-      لینگز، مارتین، شکسپیر در پرتو هنر عرفانی ترجمه سودابه فضایلی، نقره، تهران،  ۱۳۶۵.
-      لینگز، مارتین،  عارفی از الجزایر، ترجمة نصرالله پورجوادی، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، تهران، ۱۳۶۰.
-      ــــــــــــ،  هنر خط و تذهیب قرآن، ترجمة مهرداد قیومی بیدهندی، گروس، تهران، ۱۳۷۷.
-      ــــــــــــ، محمّد، ترجمة دکتر سعید تهرانی نسب، حکمت، تهران، ۱۳۹۱.
-      Lings, martin (1966),Shakespeare in the Light of Sacred Art, London: George Allen & Unwin Ltd.
-      Schuon, Frithjof (2007), Art from the Sacred to the Profane: east and west, U. S. A.: World Wisdom.
-       ــــــــــــــ,)2008(,Christianity Islam Perspectives on Esoteric Ecumenism, U. S. A.:World Wisdom.
-      ــــــــــــــ , (2002), Form and Substance in theReligions, World Wisdom, U. S. A.: World Wisdom.
-      ــــــــــــــ , )2007(, Spiritual Perspectives and Human Facts, U. S. A: World Wisdom
-      ــــــــــــــ ,) 1984(, The Transcendent Unity of Religions, U.S.A: Quest Book.
-      Spurgeon, Caroline F. E. (2010), Mysticism in English Literature, Montana, Kissinger Legacy Reprints.