بدهی‎چیته در بودایی مهایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پردیس و دانشگاه مذاهب اسلامی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات

10.22034/iw.2020.249877.1454

چکیده

یکی از مفاهیم مطرح در سنت بودایی و به ویژه بودایی مهایانه مفهوم‌" بدهی‌چیته" است.مفهوم‌بودایی بدهی‌چیته در دو معنای اولیه و ثانویه‌ یا جزیی وکلی به‌کارمی‌رود. بدهی‌چیته‌درمعنای‌ اول‌که می‌توان آن را بیداری دل ترجمه کرد تقریبا معادل مفهوم یقظه در عرفان اسلامی‌است، و آن ‌سرآغاز مسیری است که یک سالک بودایی طی می‌کند تا خود و سایر موجودات را از رنج نجات و به رهایی ‌برساند. به همین دلیل این مفهوم در بودایی مهایانه ‌دارای اهمیت ویژه است. در این طریقت بدهی‌چیته از‌گام‌های دهگانه "بدهی‎ستوه "یا سالک آرمانی این طریق در سیر وسلوک عرفانی ‌به شمار نمی‌آید و آن را از‌ مقدمات ورود سالک به طریقت می‎دانند.بدهی‌چیته در معنای کلی‌ و اصلی امری وجودی و مطلقی است که همگان در ذات خود از آن بهره‌مند هستند و تا ابد بدون تغییر باقی می‌ماند. این مفهوم از بدهی‌چیته معادل "شونیتا،" "دهرمه‌کایه "و "تتهتا "است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-        مرداد، 1370.
-        Asanga.( 2001). Abhidharmasamuccya.the compendium of the higher teaching (philosophy) by Asanga (e.Rahula, Trans.) English Translation by sara Boin-webb. Fremont,C/A:Asian Humanities press.
-        Asvaghosha , (1964). The shrine of wisdom , The awakening of faith in the Mahayana.
-        .Avatamsaka Sutra,Daca-bhumika.vol:15
-        Chitkara,MG. (2002).Encyclopedia of Buddhism: vol 5.13.A.P.H.Publishing Corporation.
-        Dayal.(1970). the Bodhisatva doctorine in Buddhist sanskirit literature. Delhi;Motilal Banarsidass
-        Duncan, William.(2003). Tathagatagarbha Encyclopedia of Buddhism.vols.2 vol.1,ed. Robert E.Buswell,Jr.,NewYork,London and etc: Tomas Gale
-        E Haris, Stephen.( 2017). The skilful handing of poison: Bodhicitta and the Klesas in Santidevas Bodhicaryavatara ; Indian philos.
-        Hamilton, sue. (2000). Early Buddhism:A new Approach, the I of the Beholder Curzon press Richmond.
-        Harvey,peter. (1990). An Introduction to Buddhism.Cambridge university.
-        Irons Edward (2008) "Karuna" in Encyclopedia of Buddhism, facts on file.
-        L.DeLA Vallee Poussin.(1980 ) ."Mahayana" in Encyclopedia of Religion and Ethics Hastings, James(ed). . Edinburg.
-        Jackson &Markransky , R J. (2000) , Buddhist Theology , Delhi;Curzon Press.
-        Malalasekera, Gp. (1966) .Encyclopedia of Buddhism , Published by the Government Ceylon.
-        Magee,Bryan.(1998),The Story of  philosophy.london , Dorling  Kinderesley
-        Prophet , Elizabet carle . (2009). the Buddhic Essence: Ten stages to becoming Buddha . Gardiner, Montana; summit university press.
-        Prophet,Elizabeth carle.(2009).The Buddhic Essence:Ten stages to Becoming Buddha.cardiner,Montana:summit ;university press
-        Rinpoche, Ringu Tulko.(1999). Bodhicitta.c/o translated and prepared by Gabriele Hollmann Maria Hundorf- Kaiser Armbruststr.4.D-20257. Hamburg ; Germaany
-        Radhakrishnan,S. (1982). Introduction Dhamapada , New Delhi.
-        Radhannkrishnan , S. (1950). the Dhammapada.Oxford  university  press.
-        Suzuki, DT.(2000).Out lines of Mahayana Buddism .Luzac and company  copposite the British Muskum publishers To the university of Chicago
-        surya Das, lama. (1997). A wakening the Buddha within. Eight steps to Enlightement, Tibctan wisdom for the western word, New York.
-        Santideva,A Guide to  the Bodhisattva way of life (Bodhicaryavatara). Translated from the Sanskirit and Tibemtam by vesna A.wallace and Balan Wallace , snow Lion publications Ithaca ; New York Usa.
-        Saddharma- pundarika suttra or the lotus of the true low. Homage to all the buddhas and bodhisattvas.
-        Santideva.(1955). Abodhicaryavatara.ed And tr1 into Hindi by Santibhiksusastri ; lucknow.
-        Santideva Acharya(1997) AGuide to the Bodhisattva way of life;Bodhicaryavatara.vesna Awallace Ithaca and New York :snow Lion publications.
-        Santideva .  (1971). Siksha-samuccaya:A compendium of Buddhist doctrine complied by santideva chiefly from earlier Mahayana Sutra,Trans by Bendall.&W.H.Rouse.delhi;Motilal Banarsidass
-        Skorupski , T. (1987).  Buddhist Dharma &Dharmas  in Encyclopedia  of Religion . Mircea Eliade (ed), vol. 4 .New York; Macmillan.
-        Suzuki , DT. (1968) .studies in the lankavatara sutra .London;Routeldge & Kegan Poul  LTD.
-        Suzuki , DT. (1900). Acvaghoshas Discource on the a wakening of faith in the Mahayana. Chicago ;The open court publishing company.
-        The ten stages: in Avatamsaka sutra, pdf downloaded from: http://www.scribed.com / doc/79020490/Avatamsaka sutra – flower –Gardland-sutra- 3-4.
-        Wang chuck , D.( 2007). the resolve to become a Buddha:A study of the Bodhicitta       concept in Indo-Tibtan Buddhism. Tokyo; The International Institute for Budddhism studies ,of the International colloge for postgraduate Buddhist studies.
-        .Wang White,D.G.( 1984). why  gurus  are heavy. anaumen, 32(1).