راه فکری هایدگر: مراحل و منازل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هئت علمی

10.22034/iw.2021.279257.1518

چکیده

مقالۀ حاضر نگاهی جامع بر راه فکری هایدگرمی‌افکند، منتهی برخلاف مشهوراتِ مطالعات هایدگر، که اندیشۀ او را دو مرحله می‌داند: پیش از «گشت» و پس از آن. بنابراین غالباً نیز از هایدگر یک و دو می‌گویند. اما این نوشتار اندیشۀ هایدگر را به صورت راهی تصویر می‌نماید با پیچ و خم‌ها یا گشت‌های فراوان، که با استناد به خود هایدگر آن را در چهار مرحله خلاصه می‌کند. او خود از سه تقریر پرسش وجود و نیز صراحتاً از سه مرحلة راه فکری خود خبر می‌دهد: پرسش از معنای وجود، پرسش از حقیقت وجود و سرانجام پرسش از محل‌شناسی وجود. مقاله یک دورۀ چهارمی را نیز در ابتدای این مراحل بازمی‌شناسد: پیش از تابستان 1923 را، که در آن اندیشۀ هایدگر جزو فلسفۀ زندگانی است. کار اصلی این مقاله توضیح و تبیین کلی این مراحل چهارگانه، بازۀ زمانی‌شان و توضیحی در مورد نسبت میان آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات