دوره و شماره: دوره 18، شماره 39، شهریور 1400 
تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

صفحه 283-311

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی