دوره و شماره: دوره 18، شماره 39.، بهار و تابستان 1400 
12. تقدم حکمت عملی بر حکمت نظری در مکتب اشراقی سهروردی

صفحه 287-315

نوشین نظیری خامنه؛ سید عباس ذهبی؛ بابک عباسی؛ احمد بهشتی