نقش قوه در تبیین وجود موجودات مادی در فلسفه ارسطو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طرح ارسطو در مابعدالطبیعه، تحقیق و مطالعه موجود بماهو موجود است، بر این اساس او به تفحص از علل و مبادی موجودات از آن‌جهت که موجودند می‌پردازد. او می‌خواهد معلوم کند چرا موجودات موجودند و موجود بودن برای هر موجودی چیست. ذات و موضوع هر یک به نحوی می‌تواند مبنای تحلیل وجود قرار گیرد. از طرفی ارسطو با این مشکل مواجه است که ترکیب و ثنویتِ ذات و موضوع، حداقل در جواهر مادی، واقعی است، از طرف دیگر جوهر که بنابر فرض اصل و مبنای وجود است مقدم و واحد است. در تحلیل و پاسخ به این مسأله ارسطو از «قوه» استفاده می‌کند. آنچه موجود است (موضوع)، و آنچه شیء موجود به‌واسطه آن موجود است (ذات)، دو امر متباین نیستند، بلکه دو نحوه از وجود یک شیء‌اند: نحوه وجود بالقوه و نحوه وجود بالفعل. بنابراین اگرچه ترکیب ماده و صورت ترکیب دو جوهر واقعی است، اما این با وحدت جوهر منافاتی ندارد، زیرا یکی فعلیتِ دیگری است. آنچه در اینجا نهایتاً مبنای تحلیل وجود جواهر مادی را فراهم می‌کند، «قوه» است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Potentiality in Explaining the Existence of Material Beings in Aristotle’s Philosophy

نویسنده [English]

  • Ahmad Asgari
چکیده [English]

Aristotle's project in Metaphysics is to investigate being, qua being. He searches the principles and the causes of beings as such. He intends to explain why the beings exist, and what does existence for each being. Both essence and substratum can provide a basis for explaining the existence in different way. The problem Aristotle has faced here is that on the one hand the combination of essence and substratum is real at least in material substances, on the other hand substance which is basis for existence is supposed to be unitary and prior. In analyzing and answering to this problem Aristotle uses potentiality. The thing which exists, i.e. substratum and the thing that a being comes into existence by it, i.e. essence are not disparate, rather they are two modes of one thing: mode of being potential and actual. Thus, although the combination (of matter and form) is real, it does not contradict with the unity of substance, since one is the actuality of the other. What provides us with the response to explain the existence of the material substances is "potentiality".

کلیدواژه‌ها [English]

  • being
  • Substance
  • Substratum
  • Essence
  • form
  • Actuality