رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران