1. بازشناسی مقام و مفهوم هنر

صفحه 5-28


2. گله از فراق شرح غزالی از سعدی

صفحه 29-42

نصرالله پورجوادی


3. صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا

صفحه 43-74

ایرج داداشی


4. رباعیات خیام از دیدگاه جاویدان خرد

صفحه 75-108

بابک عالیخانی


5. Walåyah and Islamic ontology

صفحه 17-24

آکیرو ماتسوموتو


6. The Influence of Ibn Sìnå on Gadr ad-Dìn Qinawì and His Followers

صفحه 5-17

اِکرم دمیرلی


7. ISLAM AND CONTEMPORARY ETHICAL CHALLENGES

صفحه 25-52

لطیف حسین کاظمی