سمبولیسم از منظر سنت گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار فلسفه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/iw.2019.151273.1267

چکیده

سنت گرایی، اعتقاد به حقیقتی ازلی و ابدی است که از امر مطلق و لایتناهی سرچشمه می گیرد و در قالب سنت برای انسان نمودار می گردد. اصطلاح سمبول و مشتقات آن از واژگان کلیدی سنت گرایان است. بیان فلسفی سمبولیسم را می توان در نظریه مثل افلاطون مشاهده کرد. در فلسفه افلاطون، اساس سمبولیسم، به «علت نمونه‌ای» برمی‌گردد. علت نمونه ای ایده یا صورت مثالی شیء است که آفرینش بر طبق آن نمونه صورت می پذیرد. بنابر این، هر سمبولی نماینده یک حقیقت اعلی است. مبنای حقیقی سمبولیسم آن است که همه موجودات، در مراتب گوناگون هستی، با یکدیگر پیوند دارند و در یک هماهنگی کلی در تناظر با یکدیگر قرار می گیرند. از این رو، سمبولیسم دارای اصلی فوق انسانی است و امری قراردادی و دلخواهانه نیست و حقیقت شیء، به نحوی در سمبول حضور دارد. سمبولیسم زبان متافیزیک است و شناخت معنی سمبولیکی نیاز به حکمت دارد.

کلیدواژه‌ها ابنطیی اندلسی، ابوبکر محمدبن عبدالمل ، زند بیدار،ت رجم بدیعالزماان فروزانیار، بنگااه ترجماه و نشار
. کتاب، تهران، 8
اسمیت، ولیگانگ، حکمت خالده و علم جدید،ت رجمه فریااد عمورضاایی ، ساروش اندیشاه ، شاماره 9 و 2
. صص 802 تا 859 ، تهران، 8528
 الدمدو، یری کنت، سنّتگرایی: دین در پرتاو فلسای جاویادا ، ن ترجما رضاا کورناگ بهشاتی، انتشاارات
. حکمت، تهران، 8523
 . بینای مطلق، محمود، نظم و راز ،به ایتمام سیّدحسن آذرکار، انتشارات یرمس، تهران، 8523
 مقاالاتی از اصاحاب حکمات خالاده(، ترجماه ( » جام ناو و مای کهان « بورکهارت، تیتوس، معانی رمز آین، ه
. احمدرضا قائم مقامی، مؤسسه تحقیقات و توسع علوم انسانی، تهران، 8521
 . اااااااااااااااا جهانشناسی سنّتی و علم جدی ، د ترجم حسن آذرکار، انتشارات حکمت، تهران، 8523
 مقالاتی از اصحاب حکمات خالاده(، ترجماه مهارداد قیّاومی ( » جام نو و می کهن « ، پری، ویتال، رمزپردازی
. بیدیندی، مؤسس تحقیقات و توسع علوم انسانی، تهران، 8521
 حسن زاده آملی، حسن، رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و . مذکور، چاپ دوم، انتشارات تشیع، قم، 8598
 . ستاری، جحل، مدخلی بر رمزشناسی عرفان ، ی نشر مرکز، تهران، 8538
 شوان، فریتیوف، عق و عق عق ، ترجم باب عالیخانی، انتشارات یرمس، تهران، ) 8521 الف(.
 . ااااااااااااااا ، منطق و تعال ، ی ترجمه حسین خند آبادی، چاپ دوم، نشر نگاه معاصر، تهران، 8530
 . عالیخانی، باب ، مقدم مترجم بر کتاب معانی رمز صلی ، ب نوشته رنه گنون، انتشارات سروش، تهران، 8591
 کاتسینگر، جمیز اس، تیرا در باغ حکمت؛ توصایه باه جوینادگان حقیقای معنا،ا ترجما سیّدمحمدحساین
. صالحی، انتشارات دانشگاه ادیان و مذایب، قم، 8522
 . گنون، رنه، سیطر کمیت و عحئم آخر زما ، ن ترجمه علیمحمد کاردان، مرکز نشر دانشگایی، تهران، 8523
 . ااااااااا ، معانی رمز صلی ، ب ترجمه باب عالیخانی، انتشارات سروش، تهران، 8591
 مقالاتی از اصحاب حکمات خالاده(، ترجماه ساعید بیناای ( » جام نو و می کهن « ااااااااا کلمه و سمبو ، ل
. مطلق، مؤسسه تحقیقات و توسع علوم انسانی، تهران، 8521
 . لینگز، مارتین، رمز و مثال اعل ، ی ترجم فاطمه صانعی، انتشارات حکمت، تهران، 8538
 نار، سیّدحسین، انسان سنّتی و مدرن در اندیش دکتر سیّدحسین نا، ر ترجم مهدی نجیی افرا، نشر جامی،
. تهران، 2931
- Guenon, Rene (1945): Introduction to the Study of the Hindu Doctrines, trans. Marco Pallis & Richard Nicholson, London, Luzac Co.
- (1995): Fundamental Symbols, The Universal Language of Sacred Science, translated by Alvin Moore Jnr, Cambridge, UK, Quinta Essentia.
-Schuon, Frithjof (1981) : Esoterism as Principle and as Way, Great Britain, Perennial Books.
- (1995) : Station of Wisdom, USA, World Wisdom Inc.