1. هیدگر و منطق

صفحه 5-27


2. تعریف حمل به «ارتباط میان مراتب ادراکی انسان» در برابر تعریف متداول آن به «اتّحاد»

صفحه 29-49

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


3. ایران: شرق میانی نگاهی حکمی به جامعیّت وجوه شرقی و غربی ایران

صفحه 51-63

محمدرضا ریخته‌گران


4. تبیین و تحلیل اصل «کل شیء فیه کل شی ء» به سه قرائت در آثار عرفانی امام خمینی

صفحه 65-79

سیدمحمدجواد یثربی؛ سید محمود یوسف ثانی؛ محمد امین زارع


5. حکیم سبزواری و نقد برهان صدرالمتألّهین بر حرکت جوهری

صفحه 81-103

حسینعلی شیدان شید؛ محمد هادی توکلی


6. مبانی سنتی هنرهای اسلامی

صفحه 105-122

حسین صبری؛ غلامرضا اعوانی


7. پدیدار زمان (کاله) در تفکّر فلسفی هند

صفحه 123-141

سعید گراوند؛ پری ابراهیم زاده


8. والنتینیه و آموزۀ مونیستی

صفحه 143-160

مجتبی زروانی؛ افسانه فلاح نژاد دلیوندانی


9. مساله صوری سازی تعارض تکالیف

صفحه 161-185

فاطمه سادات نبوی؛ محمدعلی یوسفی پور


10. نقد تمایز علم از وجود ذهنی در معرفت شناسی صدرایی

صفحه 187-211

محمد یزدانی؛ اعظم قاسمی؛ غلامرضا ذکیانی