1. کاربردهای سه‌گانه عقل در نظر غزالی

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 67-87

زهرا پورسینا