1. نسبت میان نظر و عمل در فلسفه ملاصدرا

صفحه 5-28

رضا اکبریان


2. نگاهی دیگر به ادراکات اعتباری، امکانی برای علوم انسانی

صفحه 29-64

سید حمید طالب زاده


3. ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

صفحه 65-100

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


4. تحلیل و تصحیح انتقادی رساله الاحجار الشداد اثر فیض کاشانی

صفحه 101-128

سید حسین موسویان؛ سعید انواری


5. Rethinking Philosophy in an Oriental Way

صفحه 5-20

غلامرضا اعوانی


6. Neo-Platonism , Meeting Point of Mutahhari and St.Augustine in their Treatment of the Problem of Evil

صفحه 41-56

علی نقی باقرشاهی