1. علوم ‌انسانی: نام‌ها و نزاع‌ها

دوره 15، شماره 33، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-198

سید مسعود زمانی


2. گفت گوی فلسفی هایدگر با رودلف اتو درباره شرق

دوره 08، شماره 18، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-41

سید مسعود زمانی