1. خوانش‌ها و مکاتب فلسفة سیاسی اسلامی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-148


2. روش اشراقی بوناونتورا در شناخت و نیل به خداوند

دوره 09، شماره 22، پاییز و زمستان 1391، صفحه 91-112

اسماعیل علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانی