1. خوانش‌ها و مکاتب فلسفة سیاسی اسلامی

دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 113-148