گفتاری در باب پیام دساتیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه از دانشگاه اصفهان

10.22034/iw.2021.286200.1533

چکیده

بر اساس دیدگاه اصلی دساتیر، تاریخ جهان به برخی دوره‌های بزرگ اصلی (مهین چرخ) تقسیم می‌شود که تعداد دقیق آنها دانسته نیست. هر یک از این دوره‌ها نیز به چند دورة کوچک‌تر (کهین چرخ) تقسیم می‌شود و در انتها، دوره‌ای بزرگ با یکی از این دوره‌های کوچک‌تر پایان می‌پذیرد. آغازگر دورة بزرگی که اکنون در آن قرار داریم «آباد»، پیامبری است که همه انسان‌های امروزی از نسل او هستند. این دوره با سه دورة کوچک دیگر دنبال شده تا به دورة «گلشاهیان» رسیده است. در این مقاله، با بررسی معیارهای دساتیریِ شروع و پایان یک دورة کوچک، نشان داده می‌شود که کیخسرو آخرین پیامبر گلشاهی و زرتشت نخستین پیامبر دورة بعد است. در ادامه، با توجه به اینکه ساسان پنجم آخرین پیامبر دورة زرتشتی و پرویز آخرین پادشاه الهی دساتیر است، استدلال می‌شود که دساتیر را باید بشارت‌نامة ظهور آذرکیوان به مثابه نخستین پیامبر هفتمین کهین چرخ در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها