«مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات علم،‌ مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

چکیده

سعادت در فلسفة اخلاق ارسطو محوریت دارد. اما بین مفسران ارسطو دربارة چیستی سعادت، راه شناخت آن و برخی امور مرتبط دیگر، اختلاف نظر وجود دارد. جان مکدَوْل تفاسیری جدید از این مباحث به دست می­دهد. به نظر او افعال درست، مقوّم سعادت هستند. تنها فضیلت‌مند می‌تواند چنین افعالی را بشناسد. ارزش این افعال واقعی است. دلیل اخلاقی از درون منظر فضیلت­مند است. ارسطو هم با استناد به کارکرد انسان، از نظرش در باب سعادت دفاع بیرونی نمی­کند. ما استدلال می­کنیم که ارسطو به «مراتب سعادت» قائل است: «سعادت حیوانی»، «سعادت انسانی» و «سعادت الهی». مکدَوْل «سعادت حیوانی» و «سعادت الهی» را لحاظ نمی­کند. ارسطو در مقام فیلسوف، بر اساس کارکرد زیستی انسان، دربارۀ این سه نوع سعادت و مراتب آنها استدلال می­کند. و فضایل (رذایل) هستند که ارزش ذاتی دارند و ارزش افعال فرع بر ارزش آنهاست. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"Hierarchy of Eudaimonia" in Aristotle's Moral Philosophy

نویسنده [English]

  • Hassan Miandari
Department of Science Studies, Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Eudaimonia has a central role in Aristotle's moral philosophy. But there are disagreements about the nature of eudaimonia, how to know it, and some other related issues. John McDowell proposes new interpretations about these matters. According to McDowell right actions are constitutive of eudaimonia. Only the virtuous person can know them. The value of these actions is real. Moral reasons are from within the virtous perspective. Also Aristotle doesn’t argue for his view on eudaimonia based upon human ergon as an external argument. We argue that there is a "hierarchy of eudaimonias" in Aristotle's ethical system: "animal eudaimonia," "human eudaimonia," and "divine eudaimonia." McDowell doesn't consider "animal eudaimonia," and "divine eudaimonia." Aristotle as a philosopher argues externally from human biological ergon to these three types of eudaimonia and their hierarchies. Moral and intellectual virtues (vices) have intrinsic value and the value of actions are derivative from their value

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral philosophy
  • Eudaimonia
  • Aristotle
  • self
  • God

 

-         ارسطو، سیاست، ترجمة حمید عنایت. چاپ سوم، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371.

-         ــــــ، منطق ارسطو (ارگانون)، ترجمة میرشمس­الدین ادیب سلطانی، مؤسسه­ انتشارات نگاه، تهران،  1378.

-         ــــــ، در آسمان، ترجمة اسماعیل سعادت، انتشارات هرمس، تهران، 1379.

-         ــــــ،  اخلاق نیکوماخوس، ترجمة محمد حسن لطفی، طرح نو، تهران، 1385الف.

-         ــــــ، مابعدالطبیعه، ترجمة محمد حسن لطفی، طرح نو، تهران،  1385ب.

-         ــــــ، دربارة نفس، ترجمه و تحشیه علیمراد داودی، انتشارات حکمت، تهران، 1389.

-          Barnes, Jonathan, (Ed.). 1984. The Complete Works of Aristotle. Princeton University Press.

-          ــــــــــــــــــــــ . 1995. “Aristotle and the methods of ethics.” In Terence Irwin (Ed.) Classical Philosophy: Collected Papers, Volume 5. Aristotle's Ethics. Garland Publishing.

-          Hankinson, R. J. 1995. "Philosophy of Science." In J. Barnes (Ed.). The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press.

-          Irwin, T. H. 2006. "Aristotle’s Use of Prudential Concepts." In C. Macdonald and G. Macdonald (Eds.). McDowell and His Critics. Blackwell Publishing Ltd.

-          ـــــــــــــ . 2007. The Development of Ethics. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press.

-          Kraut, Richard. 2006. “How to Justify Ethical Propositions: Aristotle’s Method.” In Richard Kraut (Ed.). The Blackwell Guide to Aristotle’s Nicomachean Ethics. Blackwell Publishing Ltd

-          Lloyd, G. E. R. 1968. Aristotle: The Growth and Structure of his Thought. Cambridge University Press.

-          McDowell, J. 1978. "Are Moral Requirements Hypothetical Imperatives?"  Aristotelian Society Supplementary Volume lii. Reprited in McDowell, 1998a.

-          ـــــــــــــ . 1979. "Virtue and Reason." The Monist, lxii. Reprited in McDowell, 1998a.

-          ـــــــــــــ . 1980. "The Role of Eudaimonia in Aristotle’s Ethics." Proceedings of the African Classical Associations 15. Reprited in McDowell, 1998a.

-          ـــــــــــــ . 1995. "Eudaimonism and Realism in Aristotle’s Ethics." In R. Heinaman (Ed.). Aristotle and Moral Realism, London: UCL Press.

-          ـــــــــــــ . 1996a. "Deliberation and Moral Development in Aristotle." In Stephen Engstrom and Jennifer Whiting (Eds.). Aristotle, Kant and the Stoics. Cambridge: Cambridge University Press.

-          ـــــــــــــ . 1996b. "Two Sorts of Naturalism." In Rosalind Hursthouse, Gavin Lawrence, and Warren Quinn, (Eds.). Virtues and Reasons: Philippa Foot and Moral Theory. Oxford: Clarendon Press. Reprited in McDowell, 1998a.

-          ـــــــــــــ . 1998a. Mind, Value and Reality. Cambridge, Ma.: Harvard University Press.

-          ــــــــــــ . 1998b. "Some Issues in Aristotle’s Moral Psychology." In Stephen Everson, (Ed.). Companions to Ancient Thought: 4: Ethics. Cambridge: Cambridge University Press. Reprited in McDowell, 1998a.

-          ــــــــــــ . 2006. "Response to Irwin." In C. Macdonald and G. Macdonald (Eds.). McDowell and His Critics. Oxford: Blackwell Publishing.

-          Molland, A. George. 1990. "Aristotelian Science." In R. C. Olby et al. (Eds.). Companion to the History of Modern Science. London: Routledge.

-          Neurath, O. 1959 [1932]. "Protocol Sentences." In A. J. Ayer (Ed.). Logical Positivism. Free Press.     

-          Nussbaum, Martha C. 2001. The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. 2nd ed. Cambridge University Press.

-          Ross, D. 1995 [1923]. Aristotle. 6th ed. London:Routledge.

-          Wardy, R. 2003. "Ancient Greek Philosophy." In N. Bunnin and E. P. Tsui-James (Eds.). The Blackwell Companion to Philosophy. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing.

-          Wiggins, D. 1998. Needs, Values, Truth. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

-          Zagzebski, Linda Trinkaus. 1996. Virtues of the Mind. Cambridge University Press.