1. مفهوم یکه، مفاهیم تکه و نقش آن‌ها در تبیین اصالت وجود

صفحه 5-19

مهدی انشایی


2. مقدمه و تصحیح انتقادی معاش السّالکین سیّدمحمّد نوربخش

صفحه 21-40

جمشید جلالی شیجانی


3. ارزیابی برهان پیامد ون اینوگن در برابر مسئولیت اخلاقی

صفحه 41-64

جواد دانش


4. تشکیک و خارجیت وجود: تأملی بر رویکردی ابن‌سینایی در نحوه احراز وحدت موضوع مابعدالطبیعه

صفحه 65-88

مصطفی زالی


5. جعفر خُلدی صوفیِ ناشناختة مکتب بغداد

صفحه 89-108

محمد سوری؛ محمود سوری


6. رویکرد عرفانی شیخ محمود شبستری در تحلیل نظریه تناسخ

صفحه 109-124

لادن صالحین


7. تحلیل مساله تجرد نفس نباتی از منظر ملاصدرا، ملارجبعلی تبریزی و علامه طباطبایی

صفحه 125-139

ابوالحسن غفاری


8. سرچشمه حکمت: پژوهشی در نسبت اغاثودمون با هرمس، ابوالحکماء

صفحه 141-156

طیبه کرمی


9. جایگاه امشاسپندان در جهان‌شناسی مزدایی و نقش آنها در سلوک فردی

صفحه 157-182

فاطمه لاجوردی


10. ابتنای ایمان دینی بر معرفت عقلی از منظر غزالی

صفحه 183-202

عبداله محمدی


11. «مراتب سعادت» در فلسفة اخلاق ارسطو

صفحه 203-230

حسن میانداری


12. Un petit cercle, un grand exemple (دایره‌ای کوچک، سرمشقی بزرگ )

صفحه 5-17

رضا کوهکن