نویسنده = محمد جواد اسماعیلی
المبدأ والمعاد ابن‌سینا تحلیل مضمونی، ارزیابی پژوهش‌ها و نسخه‌شناسی اثر

دوره 18، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 315-346

سید حامد هاشمی؛ محمد جواد اسماعیلی


The Commentary Tradition ON THE ILĀHIYYĀT OF THE SHIFĀʾ

دوره 10، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 5-26

محمد جواد اسماعیلی