1. نقد و بررسی پلورالیسم حقانیت با تکیه بر آراء عرفانی ابن‌عربی و مولوی

دوره 11، شماره 26، پاییز و زمستان 1393، صفحه 5-32

هاجر آویش؛ قاسم کاکایی


2. ضد عرفان در برابر تجربه گرایی رویارویی دو دیدگاه درباره عرفان و تجربه عرفانی در سده بیستم

دوره 07، شماره 17، پاییز و زمستان 1389، صفحه 65-100

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی


3. تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

دوره 06، شماره 11، بهار و تابستان 1388، صفحه 101-125

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی