1. معاد جسمانی از منظر دو حکیم آقا علی مدرس زنوزی و آیت الله رفیعی قزوینی

دوره 06، شماره 10، بهار و تابستان 1388، صفحه 71-92

سید علی علوی قزوینی