1. معرفت النفس» از رهگذر پیوند میان عقل و فطرت و دین از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 07، شماره 14، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-29

علی محمد ساجدی