1. علم پیشین مغایرِ متصل با ذات از دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی

دوره 16، شماره 36، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-158

ابراهیم رستمی؛ سید روح اله دهقان باغی